Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

12. prosince 2012

Věc F‑109/11

Giorgio Lebedef

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocený rok 2009 – Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu zastupování zaměstnanců v odborech – Hodnotící posudek týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byla dotyčná osoba přidělena – Jmenování podle služebního řádu – Jmenování v rámci odborů – Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, jíž G. Lebedef podává návrh na zrušení hodnotící zprávy za období od 1. ledna do 30. prosince 2009, týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byl přidělen.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zastoupení – Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu funkce v odborech – Jmenování do funkce v odborech na polovinu zbývající doby – Přípustnost – Podmínky

2.      Úředníci – Hodnocení – Hodnotící zpráva – Vypracování – Úředníci vykonávající činnosti zástupců zaměstnanců – Systém zavedený Komisí – Konzultace s ad hoc skupinou pro hodnocení – Cíl

3.      Úředníci – Hodnocení – Hodnotící zpráva – Posuzovací pravomoc hodnotitelů – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád, článek 43)

1.      Úředník uvolněný v rozsahu poloviny pracovní doby z výkonu funkce pro účely odborových činností nebo pro účely zastupování pracovníků může mimo jiné, v rámci výkonu funkcí během poloviny zbývající pracovní doby využít jmenování do odborů, které mu umožní vykonávat odborové činnosti. Je však nezbytné, aby jmenování odborovou nebo zaměstnaneckou organizací bylo jasně prokázáno.

Předmětem nebo účinkem takovéhoto jmenování odbory nebo jmenování podle služebního řádu kromě toho nemůže být faktická přeměna uvolnění z výkonu funkce za účelem odborové činnosti nebo zastupování zaměstnanců přiznané na polovinu pracovní doby na vynětí za týmž účelem, avšak na celou pracovní dobu. Uznání, že se úředník nebo jiný zaměstnanec, který nebyl vyňat z výkonu funkce pro účely výkonu zastoupení zaměstnanců, věnuje zastupování zaměstnanců po téměř celou, nebo dokonce celou pracovní dobu, takže práci v útvaru, ke kterému byl přidělen, věnuje pouze málo času, ne-li žádný, má za následek obcházení systému zavedeného různými dohodami uzavřenými mezi Komisí a odborovými organizacemi nebo zastoupeními zaměstnanců, a mohla by v závislosti na okolnostech projednávané věci, zakládat porušení právních předpisů.

(viz body 42 a 54)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 7. května 2008, Lebedef v. Komise, F‑36/07; 7. července 2009, Lebedef v. Komise, F‑39/08, bod 50 a citovaná judikatura

2.      V rámci systému hodnocení zavedeného Komisí týkajícího se hodnocení úředníků vykonávajících činnosti zastoupení zaměstnanců je právě cílem konzultací skupiny ad hoc poskytnout hodnotiteli informace nezbytné pro posouzení funkcí, které hodnocený úředník vykonává jakožto zástupce zaměstnanců nebo v odborech.

(viz bod 45)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 5. listopadu 2003, Lebedef v. Komise, T‑326/01, bod 54

3.      Soudní přezkum obsahu hodnotících posudků prováděný soudem Unie je omezen na kontrolu zachování procesních pravidel, věcné správnosti skutkových zjištění, jakož i neexistence zjevně nesprávného posouzení či zneužití pravomoci. Tribunálu nepřísluší, aby přezkoumával opodstatněnost hodnocení správy ohledně profesní způsobilosti úředníka, pokud zahrnuje komplexní hodnotové úsudky, které svou samotnou povahou nemohou být objektivně ověřeny.

(viz bod 61)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 29. září 2011, AJ v. Komise, F‑80/10, bod 32 a citovaná judikatura