Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Sprawa F‑109/11

Giorgio Lebedef

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie oceny za 2009 r. – Zwolnienie z wykonywania obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej – Sprawozdanie z oceny obejmujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce organizacyjnej – Wyznaczenie do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym – Wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której G. Lebedef żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny obejmującego zadania wykonywane w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna. Skarżący pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Reprezentacja – Zwolnienie z wykonywania obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej – Wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich w pozostałej połowie wymiaru czasu pracy – Dopuszczalność – Przesłanki

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Sporządzenie – Urzędnicy wykonujący zadania związane z reprezentacją personelu – System wprowadzony przez Komisję – Zasięgnięcie opinii grupy ad hoc ds. oceny – Cel

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Uznanie oceniających – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Urzędnik zwolniony z pełnienia obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej lub do organów przedstawicielskich personelu może czerpać korzyści, w ramach pełnienia obowiązków w pozostałej połowie wymiaru czasu pracy, z faktu wyznaczenia go do związkowych organizacji przedstawicielskich, pozwalającego mu na wykonywanie działalności związkowej. Konieczne jest jednak, by wyznaczenie przez przedstawicielską organizację związkową lub zawodową było jasno wykazane.

Ponadto takie wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich czy do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym nie może mieć na celu ani skutkować przekształceniem de facto przyznanego w połowie wymiaru czasu pracy zwolnienia z pełnienia obowiązków do celów związkowej działalności przedstawicielskiej lub w organach przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym w takie zwolnienie, lecz w pełnym wymiarze czasu pracy. Okoliczność akceptowania sytuacji, w której urzędnik czy pracownik, niezwolniony z pełnienia obowiązków do celów działalności przedstawicielskiej poświęca reprezentacji pracowniczej prawie cały lub nawet cały czas pracy, co oznacza, że poświęca jedynie niewiele, a nawet nie poświęca wcale czasu na pracę w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej, skutkuje omijaniem systemu wprowadzonego przez poszczególne umowy zawarte między Komisją a organizacjami związkowymi i zawodowymi i może stanowić, w zależności od okoliczności, nadużycie prawa.

(zob. pkt 42, 54)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑36/07 Lebedef przeciwko Komisji, 7 maja 2008 r.; sprawa F‑39/08 Lebedef przeciwko Komisji, 7 lipca 2009 r., pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      We wprowadzonym przez Komisję systemie oceny urzędników pełniących funkcje związane z reprezentacją personelu celem zasięgnięcia opinii grupy ad hoc jest właśnie dostarczenie oceniającemu informacji koniecznych do oceny funkcji, jakie oceniany urzędnik pełni jako przedstawiciel personelu lub związku zawodowego.

(zob. pkt 45)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑326/01 Lebedef przeciwko Komisji, 5 listopada 2003 r., pkt 54

3.      Kontrola sądowa sprawowana przez sąd Unii w przedmiocie treści sprawozdań z oceny ogranicza się do kontroli ich prawidłowości pod względem proceduralnym, prawidłowości ustaleń faktycznych, a także braku oczywistych błędów w ocenie lub nadużycia władzy. Zadaniem Sądu nie jest kontrola zasadności dokonanej przez administrację oceny umiejętności zawodowych urzędnika, ponieważ zawiera ona złożone oceny wartościujące, które przez sam swój charakter nie mogą podlegać obiektywnemu sprawdzeniu.

(zob. pkt 61)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑80/10 AJ przeciwko Komisji, 29 września 2011 r., pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo