Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 12. decembra 2012

Vec F‑109/11

Giorgio Lebedef

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie za rok 2009 – Oslobodenie v rozsahu polovice pracovného času na účely odborového zastupovania – Hodnotiaca správa zahŕňajúca úlohy vykonávané v útvare pridelenia – Vymenovanie podľa služobného poriadku – Vymenovanie do odborovej funkcie – Žaloba zjavne bez právneho základu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Lebedef navrhuje zrušiť hodnotiacu správu zahŕňajúcu úlohy vykonávané v jeho útvare pridelenia za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zastúpenie – Oslobodenie od výkonu úloh v rozsahu polovice pracovného času na odborové účely – Vymenovanie do odborovej funkcie v rámci zostávajúcej polovice pracovného času – Prípustnosť – Podmienky

2.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Vypracovanie – Úradníci, ktorí vykonávajú činnosť zastupovania zamestnancov – Systém zavedený Komisiou – Konzultácia s ad hoc skupinou pre hodnotenie – Cieľ

3.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Voľná úvaha hodnotiteľov – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Úradník oslobodený od výkonu úloh v rozsahu polovice pracovného času na odborové účely alebo zastupovanie zamestnancov môže byť okrem iného v rámci výkonu úloh v rozsahu zostávajúcej polovice pracovného času vymenovaný do odborovej funkcie, čo mu umožní vykonávať odborové činnosti. Je však potrebné, aby vymenovanie odborovým zväzom alebo združením zamestnancov bolo jasne preukázané.

Cieľom ani účinkom takéhoto vymenovania do odborovej funkcie alebo vymenovania podľa služobného poriadku nemôže byť to, že sa oslobodenie od plnenia si úloh na účely odborových činností alebo zastupovania zamestnancov priznané v rozsahu polovice pracovného času zmení de facto na oslobodenie v rozsahu celého pracovného času. Ak by sa uznalo, že úradník alebo zamestnanec, ktorý nebol oslobodený od plnenia si úloh na účely zastupovania zamestnancov, sa zastupovaniu zamestnancov venuje takmer celý či úplne celý pracovný čas, takže práci vo svojom útvare pridelenia venuje len malú či nevenuje vôbec žiadnu časť pracovného času, malo by to za následok obchádzanie systému zavedeného rôznymi dohodami uzatvorenými medzi Komisiou a odborovými zväzmi alebo združeniami zamestnancov a v závislosti od okolností prípadu by to mohlo predstavovať zneužitie práva.

(pozri body 42 a 54)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 7. mája 2008, Lebedef/Komisia, F‑36/07; 7. júla 2009, Lebedef/Komisia, F‑39/08, bod 50 a tam citovaná judikatúra

2.      V rámci systému zavedeného Komisiou týkajúceho sa hodnotenia úradníkov, ktorí vykonávajú činnosti zastupovania zamestnancov, je cieľom konzultácie s ad hoc skupinou práve poskytnúť hodnotiteľovi informácie nevyhnutné na posúdenie úloh, ktoré hodnotený úradník plní ako zástupca zamestnancov alebo odborov.

(pozri bod 45)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. novembra 2003, Lebedef/Komisia, T‑326/01, bod 54

3.      Súdne preskúmanie obsahu hodnotiacich správ vykonávané súdom Únie je obmedzené na preskúmanie riadneho priebehu konania, vecnej správnosti skutkového stavu, ako aj neexistencie zjavne nesprávneho posúdenia alebo zneužitia právomoci. Súdu pre verejnú službu neprináleží, aby preskúmaval dôvodnosť posúdenia profesionálnej spôsobilosti úradníka vykonaného administratívou, pokiaľ toto posúdenie obsahuje komplexné hodnotiace úsudky, ktoré svojou povahou nemôžu byť objektívne overené.

(pozri bod 61)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2011, AJ/Komisia, F‑80/10, bod 32 a tam citovaná judikatúra