Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 12. decembra 2012

Zadeva F‑109/11

Giorgio Lebedef

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevalno obdobje za leto 2009 – Oprostitev za polovični delovni čas zaradi sindikalnega zastopanja – Ocenjevalno poročilo, ki zajema naloge, opravljene na delovnem mestu, na katero je uradnik razporejen –Imenovanje v skladu s Kadrovskimi predpisi – Sindikalno imenovanje – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero G. Lebedef predlaga razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila, ki zajema naloge, opravljene na delovnem mestu, na katero je razporejen, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2009.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Komisija.

Povzetek

1.      Uradniki – Zastopanje – Oprostitev opravljanja nalog za polovični delovni čas za sindikalne namene – Sindikalno imenovanje za preostali polovični delovni čas – Dopustnost – Pogoji

2.      Uradniki – Ocena – Ocenjevalno poročilo – Priprava – Uradniki, ki opravljajo naloge zastopanja uslužbencev – Sistem, ki ga je vzpostavila Komisija – Posvetovanje z ad hoc skupino za ocenjevanje – Cilj

3.      Uradniki – Ocena – Ocenjevalno poročilo – Diskrecijska pravica ocenjevalcev – Sodni nadzor – Meje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

1.      Uradnik, oproščen opravljanja nalog za polovični delovni čas za sindikalne namene ali zastopanje osebja, je lahko poleg tega v okviru opravljanja nalog za preostali polovični delovni čas upravičen do sindikalnega imenovanja, ki mu omogoča opravljanje sindikalnih dejavnosti. Kljub temu mora biti imenovanje s strani reprezentativne sindikalne ali poklicne organizacije jasno določeno.

Poleg tega cilj oziroma posledica takega sindikalnega imenovanja ali imenovanja v skladu s Kadrovskimi predpisi ne more biti, da se oprostitev opravljanja nalog za sindikalne namene ali zastopanje osebja, odobrena za polovični delovni čas, de facto spremeni v táko oprostitev za ves delovni čas. Strinjanje s tem, da uradnik ali uslužbenec, ki ni bil oproščen opravljanja nalog zaradi zastopanja uslužbencev, temu zastopanju nameni skoraj ves ali celo ves delovni čas, tako da delu na delovnem mestu, na katero je razporejen, nameni le malo ali celo nič delovnega časa, pomeni, da se zaobide sistem, vzpostavljen z različnimi sporazumi, ki so jih sklenile Komisija in reprezentativne sindikalne ali poklicne organizacije, in bi lahko glede na okoliščine zadeve pomenilo zlorabo pravice.

(Glej točki 42 in 54.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 7. maj 2008, Lebedef proti Komisiji, F‑36/07; 7. julij 2009, Lebedef proti Komisiji, F‑39/08, točka 50 in navedena sodna praksa.

2.      V okviru sistema, ki ga je Komisija vzpostavila v zvezi z ocenjevanjem uradnikov, ki opravljajo naloge zastopanja uslužbencev, je cilj posvetovanja z ad hoc skupino prav to, da se dajo ocenjevalcu potrebne informacije za ocenitev nalog, ki jih ocenjevani uradnik opravlja kot zastopnik uslužbencev ali sindikalni zastopnik.

(Glej točko 45.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 5. november 2003, Lebedef proti Komisiji, T‑326/01, točka 54.

3.      Sodni nadzor, ki ga sodišče Unije izvaja nad vsebino ocenjevalnih poročil, je omejen na nadzor nad pravilnostjo postopka in pravilno ugotovljenim dejanskim stanjem ter neobstojem očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil Sodišče za uslužbence namreč ne more nadzirati utemeljenosti ocene uprave o poklicnih sposobnostih uradnika, saj ta vsebuje kompleksne vrednostne ocene, ki jih že zaradi njihove narave ni mogoče objektivno preveriti.

(Glej točko 61.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 29. september 2011, AJ proti Komisiji, F‑80/10, točka 32 in navedena sodna praksa.