Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

12. prosince 2012

Věc F‑77/11

Kris Van Neyghem

v.

Rada Evropské unie

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací období 2007 – Odmítnutí povýšení – Zrušení – Prováděcí opatření – Nové zvažování srovnatelných zásluh“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který se použije na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se K. Van Neyghem v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí o nepovýšení do třídy 7 funkční skupiny asistentů (AST) v rámci povyšovacího období 2007, přijatého Radou Evropské unie dne 1. října 2010 po novém zvažování srovnatelných zásluh, uskutečněném za účelem vyhovění rozsudku Tribunálu ze dne 5. května 2010, Bouillez a další v. Rada, F‑53/08 (dále jen „rozsudek ze dne 5. května 2010“), a dále náhrady majetkové a nemajetkové újmy, která mu z tohoto důvodu údajně vznikla.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Rada ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu čtvrtinu nákladů řízení vynaložených K. Van Neyghemem. Žalobce ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Zvažování srovnatelných zásluh – Posuzovací pravomoc administrativy – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád, článek 45)

Orgán oprávněný ke jmenování má za účelem zvažování srovnatelných zásluh, k němuž je třeba přihlédnout v rámci rozhodnutí o povýšení, stanoveném v článku 45 služebního řádu, širokou posuzovací pravomoc.

Administrativa má širokou posuzovací pravomoc zejména, co se týče příslušného významu, který přisoudí každému ze tří kritérií, jež jsou stanovena v čl. 45 odst. 1 služebního řádu, přičemž jeho ustanovení nevylučují možnost jejich poměrného vážení.

Posuzovací pravomoc, kterou má orgán oprávněný ke jmenování, je však omezena nezbytností učinit toto zvažování pečlivě a nestranně, v zájmu služby a v souladu se zásadou rovného zacházení. V praxi musí být toto zvážení provedeno na rovném základě a vycházet ze srovnatelných informačních zdrojů.

V tomto ohledu se musí soudní přezkum omezit na posouzení otázky, zda se s ohledem na způsoby a prostředky, na jejichž základě administrativa učinila své posouzení, držela administrativa v nenapadnutelných mezích a neužila svou pravomoc zjevně nesprávným způsobem.

(viz body 38 až 41)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 15. září 2005, Casini v. Komise, T‑132/03, bod 52 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: 24. března 2011, Canga Fano v. Rada, F‑104/09, bod 68, který je předmětem kasačního opravného prostředku dosud projednávaného před Tribunálem Evropské unie, věc T‑281/11 P; 28. září 2011, AC v. Rada, F‑9/10, bod 14