Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2012. gada 12. decembrī

Lieta F‑77/11

Kris Van Neyghem

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2007. gada paaugstināšana amatā – Atteikums paaugstināt amatā – Atcelšana – Izpildes pasākumi – Jauns salīdzinošs nopelnu vērtējums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko K. Van Neyghem būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt lēmumu nepaaugstināt viņu amatā asistentu (AST) funkciju 7. pakāpē 2007. gada paaugstināšanā amatā, ko Eiropas Savienības Padome pieņēmusi 2010. gada 1. oktobrī pēc jauna salīdzinošo nopelnu vērtējuma, kas veikts, lai izpildītu Vispārējās tiesas 2010. gada 5. maija spriedumu lietā F‑53/08 Bouillez u.c./Padome (turpmāk tekstā – “2010. gada 5. maija spriedums”), un, otrkārt, atlīdzināt apgalvoto tādēļ ciesto morālo un materiālo kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina ceturtdaļu K. Van Neyghem tiesāšanās izdevumu. Prasītājs sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanas izdevumu pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Administrācijas rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Robežas

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

Salīdzinoši izvērtējot nopelnus, kas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par paaugstināšanu amatā atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam, iecēlējinstitūcijai ir plaša novērtējuma brīvība.

Konkrētāk, iestādei ir plaša novērtējuma brīvība attiecībā uz nozīmi, kādu tā piešķir katram no Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punktā paredzētajiem trim kritērijiem, jo tā noteikumi neizslēdz iespēju tos līdzsvarot.

Tomēr šādi iecēlējinstitūcijai atzītā novērtējuma brīvība ir ierobežota, ņemot vērā nepieciešamību kandidātu salīdzinošo pārbaudi veikt rūpīgi un objektīvi, dienesta interesēs un atbilstoši vienlīdzīgas attieksmes principam. Praktiski šis izvērtējums ir jāveic uz vienlīdzīga pamata un izmantojot salīdzināmus informācijas un ziņu avotus.

Šajā ziņā tiesai ir jāpārbauda tikai tas, vai, ņemot vērā iestādes vērtējumam izmantotās metodes un līdzekļus, tai nevar tikt pārmesta saprātīgu robežu pārsniegšana un vai tā savu novērtējuma brīvību nav izmantojusi acīmredzami kļūdaini.

(skat. 38.–41. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, 52. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 24. marts, F‑104/09 Canga Fano/Padome, 68. punkts, spriedums pārsūdzēts Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, lieta T‑281/11 P; 2011. gada 28. septembris, F‑9/10 AC/Padome, 14. punkts.