Language of document : ECLI:EU:F:2012:172

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑29/11

BA

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/147/09 – Varallaololuettelon laatiminen sellaisten hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi, jotka ovat Romanian kansalaisia – Romanian virallisen kielen perusteellinen taito – Romanian unkarinkielinen vähemmistö – Päätös olla hyväksymättä hakijaa suulliseen kokeeseen – Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet – Soveltamisala

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa BA vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) hänen valituksensa hylkäämisestä 10.12.2010 tekemän päätöksen ja kilpailun EPSO/AD/147/09 valintalautakunnan päätöksen olla hyväksymättä häntä kilpailun suulliseen kokeeseen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. BA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Päätöksestä olla hyväksymättä hakijaa kilpailun valintakokeisiin nostettu kanne – Mahdollisuus vedota kilpailuilmoituksen lainvastaisuuteen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Avoimen kilpailun kulku – Valintakokeisiin osallistumisessa käytettävät kielet – Yhdenvertainen kohtelu – Ulottuvuus – Varallaololuettelon laatiminen sellaisten hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi, jotka ovat uuden jäsenvaltion kansalaisia – Edellytys tämän valtion kansallisen kielen perusteellisesta taidosta – Hyväksyttävyys

(Neuvoston asetukset N:o 1 ja N:o 1760/2006)

1.      Kun otetaan huomioon palvelukseenottomenettelyn erityinen luonne monimutkaisena hallinnollisena toimenpiteenä, joka muodostuu useista peräkkäisistä, toisiinsa läheisesti liittyvistä päätöksistä, kantajalla on oikeus vedota kilpailun kuluessa tapahtuneisiin lainvastaisuuksiin, myös sellaisiin, jotka voivat perustua itse kilpailuilmoituksen tekstiin, kun hän nostaa kanteen myöhemmästä yksittäispäätöksestä, kuten kokeisiin hyväksymättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Tällaisessa menettelyssä ei nimittäin voida vaatia, että kantaja nostaa yhtä monta kannetta, kuin menettelyssä on toimia, jotka voivat olla hänelle vastaisia.

Myös kilpailuilmoituksesta voidaan poikkeustapauksessa nostaa kumoamiskanne, kun se merkitsee henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa tarkoitettua kantajalle vastaista päätöstä, koska siinä asetetaan kantajan hakemuksen hylkäämiseen johtavia edellytyksiä.

(ks. 39, 40 ja 42 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑448/93 P, komissio v. Noonan, 11.8.1995, 17 ja 19 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑82/08, Clarke ym. v. SMHV, 14.4.2011, 79 kohta

2.      Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jota sovelletaan unionin virkamiesoikeudessa, loukataan silloin, kun kahta unionin palveluksessa olevaa henkilöryhmää, joiden tosiasialliset ja oikeudelliset tilanteet eivät eroa olennaisesti toisistaan, kohdellaan eri tavoin ja kun tällainen erilainen kohtelu ei ole objektiivisesti perusteltua.

Tästä ei ole kyse, kun hallinto järjestää Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käyttöön otettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelukseen ottamista koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä annetun asetuksen N:o 1760/2006 perusteella Romanian kansalaisille avoimen kilpailun, jossa yksikön edun perusteella vaaditaan hakijoilta, että heillä on perusteellinen kansallisen kielensä eli romanian taito, sillä tämä on Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä annetussa asetuksessa N:o 1 tarkoitetulla tavalla Romanian ainoa virallinen kieli.

Vaikka kokeen suorittaminen romaniaksi voi asettaa Romanian kansalaisen, jonka äidinkieli on unkari, huonompaan asemaan, sitä, että kilpailussa vaaditaan romaniankielisen kokeen suorittamista, on pidettävä lainmukaisena, koska se on perusteltua sellaisten ylemmänasteisten vaatimusten vuoksi, jotka johtuvat Romanian liittymisestä Euroopan unioniin. Kyseiset vaatimukset perustuvat objektiivisiin ja tarkoituksenmukaisiin perusteisiin, ja ”’laajentumiseen’ liittyvän kilpailun” järjestämisessä tapahtuva erilainen kohtelu, joka rajoittuu tämän jäsenvaltion liittymisen jälkeiseen siirtymäaikaan, on oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään.

Euroopan henkilöstövalintatoimiston kaltaiset unionin hallintoyksiköt, joiden on asetuksen N:o 1760/2006 kaltaisen poikkeusasetuksen nojalla järjestettävä kilpailuja, jotka on varattu Romanian kansalaisille, koska tämä valtio on juuri liittynyt unioniin, eivät voi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukkaamatta käyttää muuta kuin tämän valtion ainoata virallista kieltä toteuttaessaan tiettyjä kirjallisia valintakokeita, joilla on nimenomaan tarkoitus varmistua kyseisen kielen perusteellisesta taidosta. Asia olisi toisin, jos tämä jäsenvaltio unionin toimielinten toimintaan osallistumisensa osalta virallisesti tunnustaisi asetuksen N:o 1 1 artiklan mukaisesti alueellaan käytettävän vähemmistökielen, joka ei ole sen virallinen kieli mutta on kuitenkin unionin virallinen kieli.

Se, että kilpailussa, joka on varattu Romanian kansalaisille, edellytetään pääkielenä ”perusteellista romanian kielen taitoa”, ei myöskään ole mielivaltaista tai selvästi yksikön edun vastaista. Hallinto voi nimittäin silloin, kun yksikön tai toimen tarpeet sitä edellyttävät, laillisesti määrittää kielen tai kielet, joiden perusteellista tai tyydyttävää taitoa edellytetään.

(ks. 75, 79, 81–84 ja 86 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑127/07, Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., 16.12.2008, 23 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑376/03, Hendrickx v. neuvosto, 5.4.2005, 26 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑91/08, Pleijte v. komissio, 25.2.2010, 36 ja 57 kohta ja asia F‑7/07, Angioi v. komissio, 29.6.2011, 90 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen