Language of document : ECLI:EU:F:2012:172

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 5. decembrī

Lieta F‑29/11

BA

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/147/09 – Rezerves saraksta izveidošana administratoru, kas ir Rumānijas pilsoņi, pieņemšanai darbā – Rumānijas oficiālās valodas padziļinātas zināšanas – Ungāru valodas minoritāte Rumānijā – Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma – Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi – Piemērojamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru B. A. lūdz atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) direktora 2010. gada 10. decembra lēmumu, ar kuru noraidīta viņas sūdzība, un konkursa EPSO/AD/147/09 atlases komisijas lēmumu  nepielaist viņu pie konkursa mutiskā pārbaudījuma

Nolēmums      Prasību noraidīt. B. A. sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Prasība, kas vērsta pret lēmumu nepielaist konkursa pārbaudījumiem – Iespēja izvirzīt konkursa paziņojuma prettiesiskumu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atklātā konkursa norise – Valodas dalībai pārbaudījumos – Vienlīdzīga attieksme – Piemērojamība – Rezerves saraksta izveidošana administratoru, kas ir jaunas dalībvalsts pilsoņi, pieņemšanai darbā – Prasība par padziļinātām šīs valsts valodas zināšanām – Pieļaujamība

(Padomes Regulas Nr. 1 un Nr. 1760/2006)

1.      Ņemot vērā pieņemšanas darbā īpašo raksturu, kas ir sarežģīta administratīva darbība, ko veido secīga vairāku cieši saistītu lēmumu virkne, prasītājs – tādas prasības ietvaros, kas vērsta pret vēlāku individuālu lēmumu, tostarp lēmumu nepielaist pie pārbaudījumiem, – var atsaukties uz pārkāpumiem, kas notikuši konkursa norises gaitā, tostarp tādiem, kuru avots var būt pats paziņojuma par konkursu teksts. Faktiski šādā procedūrā nevar prasīt, lai prasītājs iesniedz tādu sūdzību skaitu, kas atbilst minētajā procedūrā pieņemto aktu skaitam, kuri var būt viņam nelabvēlīgi.

Izņēmuma kārtā prasību atcelt tiesību aktu var celt arī par paziņojumu par konkursu, ja, paredzot tajā nosacījumus, kas izslēdz prasītāja kandidatūru, to var uzskatīt par prasītājam nelabvēlīgu lēmumu Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta izpratnē.

(skat. 39., 40. un 42. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1995. gada 11. augusts, C‑448/93 P Komisija/Noona, 16. un 17. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 14. aprīlis, F‑82/08 Clarke u.c./ITSB, 79. punkts.

2.      Savienības civildienesta tiesībās piemērojamais vienlīdzīgas attieksmes princips tiek pārkāpts gadījumā, ja attiecībā uz Savienības dienestā esošām divām personu kategorijām, kuru faktiskajā un tiesiskajā situācijā nav vērojamas būtiskas atšķirības, tiek piemērota atšķirīga attieksme un ja šāda attieksme nav objektīvi attaisnota.

Tā tas nav gadījumā, ja administrācija saskaņā ar Regulu Nr. 1760/2006, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Kopienu ierēdņu pieņemšanai darbā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, rīko atklātu konkursu vienīgi Rumānijas pilsoņiem un dienesta interesēs nosaka šiem kandidātiem prasību par padziļinātām valsts valodas, proti, rumāņu valodas, kas Regulas Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, izpratnē ir vienīgā Rumānijas oficiālā valoda, zināšanām.

Proti, pat ja tas, ka pārbaudījums tiek kārtots rumāņu valodā, Rumānijas pilsonim, kura dzimtā valoda ir ungāru valoda, varēja radīt nelabvēlīgu situāciju, pārbaudījumu noteikt rumāņu valodā ir tiesiski, jo to attaisno augstāka juridiska ranga prasības, kas izriet no Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Konkrētās prasības, kas tātad balstītas uz objektīviem un saprātīgiem kritērijiem un atšķirīgu attieksmi, organizējot “pievienošanās konkursu”, kas laika ziņā ir ierobežots ar pārejas periodu pēc minētās valsts pievienošanās, šķiet samērīgas ar sasniedzamo mērķi.

Tādi Savienības administratīvie dienesti, kā, piemēram, Eiropas Personāla atlases birojs, kura funkcija, pamatojoties uz atkāpes regulu, proti, Regulu Nr. 1760/2006, ir rīkot konkursus, kas ir paredzēti vienīgi Rumānijas kā valsts, kura tikko pievienojusies Savienībai, pilsoņiem, nevar, nepārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu, lietot citu kā vien oficiālo šīs valsts valodu, kad runa ir par noteiktu rakstisku atlases pārbaudījumu norisi, kuru mērķis ir tieši pārbaudīt minētās valodas padziļinātas zināšanas. Būtu citādi, ja šī dalībvalsts saistībā ar tās dalību Savienības iestāžu darbībā oficiāli saskaņā ar Regulas Nr. 1 1. pantu atzītu tās teritorijā eksistējošu mazākumtautības valodu, kas, nebūdama oficiālā šīs valsts valoda, tomēr būtu viena no Savienības oficiālajām valodām.

Turklāt tas, ka tiek prasītas “padziļinātas rumāņu valodas zināšanas”, kas ir galvenā valoda vienīgi Rumānijas pilsoņiem paredzētajā konkursā, nav ne patvaļīgi, ne acīmredzami pretrunā dienesta interesēm. Proti, vajadzības gadījumā, ja tas ir nepieciešams dienesta vai attiecīgā amata interesēs, administrācija var tiesiski noteikt valodu vai valodas, kuras ir jāzina padziļināti vai apmierinošā līmenī.

(skat. 75., 79., 81.–84. un 86. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 16. decembris, C‑127/07 Arcelor Atlantique un Lorraine u.c., 23. punkts.

Vispārējā tiesa: 2005. gada 5. aprīlis, T‑376/03 Hendrickx/Padome, 26. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 25. februāris, F‑91/08 Pleijte/Komisija, 36. un 57. punkts; 2011. gada 29. jūnijs, F‑7/07 Angioi/Komisija, 90. punkts un tajā minētā judikatūra.