Language of document : ECLI:EU:F:2012:172

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (pierwsza izba)

z dnia 5 grudnia 2012 r.

Sprawa F‑29/11

BA

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/147/09 – Utworzenie listy rezerwowej administratorów posiadających obywatelstwo rumuńskie – Biegła znajomość języka urzędowego Rumunii – Węgierskojęzyczna mniejszość zamieszkująca w Rumunii – Niedopuszczenie do egzaminu ustnego – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Zakres

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której BA żąda stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) z dnia 10 grudnia 2010 r. oddalającej jej zażalenie oraz decyzji komisji konkursowej dla konkursu EPSO/AD/147/09 o niedopuszczeniu jej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursu.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. BA pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Skarga na decyzję w sprawie niedopuszczenia do egzaminów konkursowych – Możliwość powołania się na nieprawidłowość ogłoszenia o konkursie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Konkurs – Przebieg konkursu otwartego – Języki uczestnictwa w egzaminach – Równość traktowania – Zakres – Utworzenie listy rezerwowej administratorów posiadających obywatelstwo nowego państwa członkowskiego – Wymóg biegłej znajomości języka tego państwa – Dopuszczalność

(rozporządzenia Rady: nr 1; nr 1760/2006)

1.      Zważywszy na szczególny charakter postępowania w sprawie naboru, które stanowi złożony cykl czynności administracyjnych, składający się z szeregu ściśle powiązanych ze sobą decyzji, skarżący ma prawo w odniesieniu do ogłoszeń o konkursie powołać się na nieprawidłowości, jakie wystąpiły w przebiegu konkursu, w tym nieprawidłowości, których przyczyny można odnaleźć w samej treści ogłoszenia o konkursie, przy okazji skargi na późniejszą decyzję indywidualną, taką jak decyzja o niedopuszczeniu do egzaminów. W takim postępowaniu nie można bowiem wymagać od skarżącego, by wnosił skargi w liczbie odpowiadającej liczbie aktów, które mogą być dla niego niekorzystne.

Ogłoszenie o konkursie może wyjątkowo również stanowić przedmiot skargi o stwierdzenie nieważności, gdy poprzez ustanawianie warunków wykluczających kandydaturę skarżącego stanowi decyzję dla niego niekorzystną w rozumieniu art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 39, 40, 42)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑448/93 P Komisja przeciwko Noonan, 11 sierpnia 1995 r., pkt 17, 19

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑82/08 Clarke i in. przeciwko OHIM, 14 kwietnia 2011 r., pkt 79

2.      Naruszenie zasady równego traktowania, mającej zastosowanie do prawa służby publicznej Unii, następuje w przypadku, gdy dwie kategorie osób pozostające w służbie Unii, których sytuacja faktyczna i prawna nie przedstawia zasadniczych różnic, są traktowane odmiennie i gdy takie odmienne traktowanie nie jest obiektywnie uzasadnione.

Nie jest tak w wypadku organizowania przez administrację, na podstawie rozporządzenia nr 1760/2006 wprowadzającego szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, konkursu otwartego dla obywateli rumuńskich, który w interesie służby wymaga od kandydatów biegłej znajomości ich własnego języka państwowego, to jest rumuńskiego, będącego jedynym językiem urzędowym Rumunii zgodnie z rozporządzeniem nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Nawet jeśli okoliczność składania egzaminu w języku rumuńskim mogłaby bowiem działać na niekorzyść obywateli rumuńskich, dla których językiem ojczystym jest język węgierski, to wprowadzenie wymogu dotyczącego egzaminu w języku rumuńskim należy uznać za zgodne z prawem, bo uzasadnione wymogami wyższego rzędu wynikającymi z przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej. Omawiane wymogi opierają się na obiektywnych i racjonalnych kryteriach, zaś odmienne traktowanie podczas przeprowadzania „konkursu związanego z rozszerzeniem”, ograniczone do okresu przejściowego następującego po przystąpieniu tego państwa do Unii, jest proporcjonalne do zamierzonego celu.

Służby administracyjne Unii, takie jak Europejski Urząd Doboru Kadr, powołane na podstawie rozporządzenia ustanawiającego wyłączenie, takiego jak rozporządzenie nr 1760/2006, do organizowania konkursów zastrzeżonych dla obywateli Rumunii jako państwa przystępującego do Unii nie mogą, bez naruszenia zasady równego traktowania, używać innego języka niż tylko jedynego języka urzędowego tego kraju podczas niektórych pisemnych egzaminów rekrutacyjnych zmierzających właśnie do sprawdzenia biegłej znajomości tego języka. Inaczej rzecz by się miała w sytuacji, gdyby to państwo członkowskie, w odniesieniu do jego udziału w działaniu instytucji Unii, na podstawie art. 1 rozporządzenia nr 1 oficjalnie uznało język mniejszości występującej na jego terytorium, który nie będąc językiem urzędowym tego państwa, jest jednakże językiem urzędowym Unii.

Poza tym określenie wymogu „biegłej znajomości języka rumuńskiego” jako języka głównego konkursu, który jest zastrzeżony dla obywateli rumuńskich, nie ma charakteru arbitralnego ani nie jest oczywiście niezgodne z interesem służby. Jeśli bowiem potrzeby służby lub stanowiska tego wymagają, organ administracji może zasadnie sprecyzować języki, których biegła lub zadowalająca znajomość jest wymagana.

(zob. pkt 75, 79, 81–84, 86)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑127/07 Arcelor Atlantique et Lorraine i in., 16 grudnia 2008 r., pkt 23

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑376/03 Hendrickx przeciwko Radzie, 5 kwietnia 2005 r., pkt 26

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑91/08 Pleijte przeciwko Komisji, 25 lutego 2010 r., pkt 36, 57; sprawa F‑7/07 Angioi przeciwko Komisji, 29 czerwca 2011 r., pkt 90 i przytoczone tam orzecznictwo