Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 20 март 2014 г. — Европейска комисия/Република Литва

(Дело C-61/12)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Регистрация на моторни превозни средства — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС — Директива 70/311/ЕИО — Директива 2007/46/ЕО — Движение отдясно в държава членка — Задължение, с оглед на регистрацията, за преместване отляво на разположена отдясно кормилна уредба на леките автомобили)

Език на производството: литовски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė, G. Wilms и G. Zavvos)

Ответник: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas и R. Krasuckaitė)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Република Естония (представител: M. Linntam), Република Латвия (представители: I. Kalniņš и A. Nikolajeva), Република Полша (представители: B. Majczyna и M. Szpunar)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на член 34 ДФЕС, на член 2а от Директива 70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на техните ремаркета (ОВ L 133, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 1, стр. 76), както и на член 4, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, стр. 1) — Национално законодателство, което забранява регистрацията на нови леки автомобили с волан, монтиран от дясната страна, въпреки че тези автомобили отговарят на изискванията, установени от рамковата директива и от специалните директиви — Отказ за регистрация на леките автомобили с монтиран от дясната страна волан, които имат предходна регистрация в друга държава членка

Диспозитив

Като забранява регистрацията на леки автомобили с разположен отдясно волан и/или като изисква за регистрацията на нови или по-рано регистрирани в други държави членки леки автомобили с разположена отдясно кормилна уредба воланът да бъде преместен отляво, Република Литва не е изпълнила задълженията си по член 2а от Директива 70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на тeхните ремаркета, по член 4, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива), както и по член 34 ДФЕС.

Осъжда Република Литва да заплати съдебните разноски.

Република Естония, Република Латвия и Република Полша понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 118, 21.4.2012 г.