Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 20. märtsi 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Leedu Vabariik

(Kohtuasi C-61/12)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Mootorsõidukite registreerimine – ELTL artiklid 34 ja 36 – Direktiiv 70/311/EMÜ – Direktiiv 2007/46/EÜ – Parempoolne liiklus liikmesriigis – Registreerimisega seotud kohustus tõsta paremal asuva roolisüsteemiga sõiduauto roolisüsteem ümber vasakule)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Steiblytė, G. Wilms ja G. Zavvos)

Kostja: Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja R. Krasuckaitė)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Eesti Vabariik (esindaja: M. Linntam), Läti Vabariik (esindajad: I. Kalniņš ja A. Nikolajeva), Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna ja M. Szpunar)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELTL artikli 34, nõukogu 8. juuni 1970. aasta direktiivi 70/311/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste juhtimisseadmestiku tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 133, lk 10; ELT eriväljaanne 13/01, lk 90) artikli 2a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, lk 1), artikli 4 lõike 3 rikkumine – Siseriiklik õigus, mis keelab uute sõiduautode registreerimist, mille rool asub paremal pool, hoolimata asjaolust, et asjaomased sõidukid vastavad raamdirektiivis ja eridirektiivides ettenähtud nõuetele – Selliste sõiduautode registreerimisest keeldumine, mille rool asub paremal pool ning mis on varem teises liikmesriigis registreeritud

Resolutsioon

1.    Kuna Leedu Vabariik keelab selliste sõiduautode registreerimise, mille rool asub paremal, ja/või nõuab selliste uute või varem teistes liikmesriikides registreeritud sõiduautode, mille roolisüsteem asub paremal, registreerimiseks, et rool paigutataks ümber vasakule poole, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 8. juuni 1970. aasta direktiivi 70/311/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste roolisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 2a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv), artikli 4 lõikest 3 ning ELTL artiklist 34.

2.    Mõista kohtukulud välja Leedu Vabariigilt.

3.    Jätta Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Poola Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 118, 21.4.2012.