Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.3.2014 – Euroopan komissio v. Liettuan tasavalta

(Asia C-61/12)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Moottoriajoneuvojen rekisteröinti – SEUT 34 ja SEUT 36 artikla – Direktiivi 70/311/ETY – Direktiivi 2007/46/EY – Oikeanpuoleinen ohjaus tietyssä jäsenvaltiossa – Velvollisuus rekisteröintiä varten siirtää henkilöauton oikealle puolelle asennettu ohjauslaite vasemmalle)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Steiblytė, G. Wilms ja G. Zavvos)

Vastaaja: Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas ja R. Krasuckaitė)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Viron tasavalta (asiamies: M. Linntam), Latvian tasavalta (asiamiehet: I. Kalniņš ja A. Nikolajeva) ja Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna ja M. Szpunar)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 34 artiklan, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY (EYVL L 133, s. 10) 2 a artiklan ja puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) (EUVL L 263, s. 1) 4 artiklan 3 kohdan noudattamatta jättäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jossa ei sallita sellaisten uusien henkilöautojen rekisteröimistä, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella, vaikka ajoneuvot olisivat puitedirektiivissä ja erityisissä direktiiveissä säädettyjen edellytysten mukaisia – Kieltäytyminen rekisteröimästä sellaisia uusia henkilöautoja, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella ja jotka on rekisteröity aiemmin toisessa jäsenvaltiossa

Tuomiolauselma

Liettuan tasavalta ei ole noudattanut moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY 2 a artiklan, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) 4 artiklan 3 kohdan sekä SEUT 34 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on estänyt sellaisten henkilöautojen rekisteröimisen, joiden ohjauspyörä on asennettu oikealle puolelle, ja/tai asettanut sellaisten uusien tai aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen henkilöautojen, joiden ohjauslaite on oikealla, rekisteröimisen ennakkoedellytykseksi sen, että ohjauspyörä siirretään vasemmalle puolelle.

Liettuan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Viron tasavalta, Latvian tasavalta ja Puolan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 118, 21.4.2012.