Language of document :

Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums – Eiropas Komisija/Lietuvas Republika

(lieta C-61/12) 1

Valsts pienākumu neizpilde – Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija – LESD 34. un 36. pants – Direktīva 70/311/EEK – Direktīva 2007/46/EK – Satiksme dalībvalstī pa ceļa labo pusi – Pienākums reģistrācijas nolūkā pārvietot uz kreiso pusi tādu vieglo automobiļu stūres iekārtu, kuros tā atrodas labajā pusē

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Steiblytė, G. Wilms un G. Zavvos)

Atbildētāja: Lietuvas Republika (pārstāvji – D. Kriaučiūnas un R. Krasuckaitė)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Igaunijas Republika (pārstāve - M. Linntam), Latvijas Republika (pārstāvji - I. Kalniņš un A. Nikolajeva) un Polijas Republika (pārstāvji - B. Majczyna un M. Szpunar)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – LESD 34. panta, Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (OV L 133, 10. lpp.) 2.a panta, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 1. lpp.), 4. panta 3. punkta pārkāpums – Valsts tiesiskais regulējums, ar ko ir aizliegts reģistrēt jaunus vieglos automobiļus, kuriem stūre atrodas labajā pusē, kaut arī šādi automobiļi atbilst prasībām, kas paredzētas Pamatdirektīvā un atsevišķajās direktīvās – Atteikums reģistrēt iepriekš citā dalībvalstī reģistrētus vieglos automobiļus ar stūres iekārtu labajā pusē

Rezolutīvā daļa:

aizliedzot reģistrēt vieglos automobiļus, kuriem stūre atrodas labajā pusē, un/vai izvirzot prasību, ka jauna vai citā dalībvalstī reģistrēta vieglā automobiļa ar stūres iekārtu labajā pusē reģistrēšanai stūre ir jāpārceļ uz kreiso pusi, Lietuvas Republika nav izpildījusi Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīvas 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu 2.a pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”), 4. panta 3. punktā, kā arī LESD 34. pantā paredzētos pienākumus;

Lietuvas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Igaunijas Republika, Latvijas Republika un Polijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1     OV C 118, 21.4.2012.