Language of document :

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 maart 2014 – Europese Commissie / Republiek Litouwen

(Zaak C-61/12)1

(Niet-nakoming – Registratie van motorvoertuigen – Artikelen 34 VWEU en 36 VWEU – Richtlijn 70/311/EEG – Richtlijn 2007/46/EG – Rechtsrijdend verkeer in lidstaat – Verplichting, met oog op registratie, om aan rechterkant geplaatste stuurinrichting van personenauto’s naar linkerkant te verplaatsen)

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Steiblytė, G. Wilms en G. Zavvos, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordigers: D. Kriaučiūnas en R. Krasuckaitė, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Republiek Estland (vertegenwoordiger: M. Linntam, gemachtigde), Republiek Letland (vertegenwoordigers: I. Kalniņš en A. Nikolajeva, gemachtigden), Republiek Polen (vertegenwoordigers: B. Majczyna en M. Szpunar, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 34 VWEU, artikel 2 bis van richtlijn 70/311/EEG van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de stuurinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 133, blz. 10), en artikel 4, lid 3, van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263, blz. 1) – Nationale wettelijke regeling die de registratie van nieuwe personenauto’s met rechtse besturing verbiedt hoewel deze voertuigen voldoen aan de voorschriften van de kaderrichtlijn en van de bijzondere richtlijnen – Weigering om voorheen in een andere lidstaat geregistreerde personenauto’s met rechtse besturing te registreren

Dictum

Door de registratie te verbieden van personenauto’s met een aan de rechterkant geplaatst stuur en/of door de registratie van nieuwe of eerder in een andere lidstaat geregistreerde personenauto’s met een aan de rechterkant geplaatste stuurinrichting afhankelijk te stellen van de verplaatsing van het stuur naar de linkerkant, is de Republiek Litouwen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 2 bis van richtlijn 70/311/EEG van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de stuurinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, artikel 4, lid 3, van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) en artikel 34 VWEU.

De Republiek Litouwen wordt verwezen in de kosten.

De Republiek Estland, de Republiek Letland en de Republiek Polen zullen elk hun eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 118 van 21.4.2012.