Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 – Európska komisia/Litovská republika

(vec C-61/12)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Prihlásenie motorových vozidiel do evidencie – Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ – Smernica 70/311/EHS – Smernica 2007/46/ES – Premávka v členskom štáte na pravej strane – Povinnosť pred prihlásením do evidencie premiestniť na ľavú stranu mechanizmus riadenia osobných motorových vozidiel, ktorý sa nachádza na pravej strane)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A Steiblytė, G. Wilms a G. Zavvos, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas a R. Krasuckaitė, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Estónska republika (v zastúpení: M. Linntam, splnomocnená zástupkyňa), Lotyšská republika (v zastúpení: I. Kalniņš a A. Nikolajeva, splnomocnení zástupcovia), Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna a M. Szpunar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 34 ZFEÚ, článku 2a smernice Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 133, s 10; Mim. vyd. 13/001, s. 90), ako aj článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, s. 1) – Vnútroštátna právna úprava zakazujúca prihlásenie u nových osobných motorových vozidiel s volantom vpravo do evidencie napriek tomu, že tieto vozidlá spĺňajú všetky požiadavky upravené v rámcovej smernici a v osobitných smerniciach – Odmietnutie prihlásenia osobného motorového vozidla s volantom vpravo do evidencie, ktoré už bolo predtým prihlásené do evidencie v inom členskom štáte

Výrok rozsudku

Litovská republika si tým, že zakázala prihlásenie osobných motorových vozidiel s volantom na pravej strane do evidencie a/alebo pred prihlásením osobných motorových vozidiel do evidencie požadovala, aby mechanizmus riadenia umiestnený v nových osobných motorových vozidlách alebo v motorových vozidlách už prihlásených do evidencie v iných členských štátoch na pravej strane bol premiestnený na ľavú stranu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2a smernice Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel, článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica), ako aj článku 34 ZFEÚ.

Litovská republika je povinná nahradiť trovy konania.

Estónska republika, Lotyšská republika a Poľská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 118, 12.4.2012.