Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Litauen

(Mål C-61/12)1

(Fördragsbrott – Registrering av motorfordon – Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF – Direktiv 70/311/EEG – Direktiv 2007/46/EG – Högertrafik i en medlemsstat – Skyldighet att flytta styrinrättningen i personbilar från höger till vänster sida för att dessa ska kunna registreras)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Steiblytė, G. Wilms och G. Zavvos)

Svarande: Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och R. Krasuckaitė)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Estland (ombud: M. Linntam), Republiken Lettland (ombud: I. Kalniņš och A. Nikolajeva), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna och M. Szpunar)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 34 FEUF, artikel 2a i rådets direktiv 70/311/EEG av den 8 juni 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EUT L 133, s. 10; svensk specialutgåva, område 13, volym 1, s. 139) samt artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, s. 1) – Nationell lagstiftning som förbjuder registrering av högerstyrda nya personbilar trots att dessa fordon uppfyller kraven i ramdirektivet och de särskilda direktiven – Vägran att registrera högerstyrda personbilar som tidigare registrerats i en annan medlemsstat

Domslut

Republiken Litauen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2a i rådets direktiv 70/311/EEG av den 8 juni 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv), och artikel 34 FEUF, genom att förbjuda registrering av personbilar vars ratt är monterad på höger sida och/eller kräva att en ratt som är monterad på höger sida av en ny personbil eller en personbil som tidigare varit registrerad i en annan medlemsstat flyttas till vänster sida för att personbilen ska kunna registreras i Litauen.

Republiken Litauen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Republiken Estland, Republiken Lettland och Republiken Polen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 118, 21.4.2012.