Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de grande instance de Nîmes (Francie) dne 28. února 2014 – Jean-Claude Van Hove v. CNP Assurance SA

(Věc C-96/14)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de grande instance de Nîmes

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jean-Claude Van Hove

Žalovaná: CNP Assurance SA

Předběžná otázka

Musí být čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách1 vykládán v tom smyslu, že se v tomto ustanovení uvedený pojem „klauzule týkající se definice hlavního předmětu smlouvy“ vztahuje na klauzuli obsaženou v pojistné smlouvě, na základě které se hradí splátky úvěru věřiteli v případě úplné pracovní neschopnosti dlužníka, jestliže tato klauzule upírá nárok na pojistné plnění pojištěnému v případě, že je uznán schopným výkonu nevýdělečné činnosti?

____________

1 Úř. věst. C 95, s. 29.