Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. februārī iesniedza tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

(lieta C-96/14)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Nîme

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jean-Claude Van Hove

Atbildētāja: CNP Assurance SA

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 4. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā minētais noteikuma attiecībā uz līguma galvenā priekšmeta definīciju jēdziens aptver apdrošināšanas līgumā, kas ir noslēgts, lai nodrošinātu aizdevējam atmaksājamu maksājumu pārņemšanu aizņēmēja pilnīgas darba nespējas gadījumā, ietvertu noteikumu, ar kuru šīs atlīdzības saņemšana tiek liegta apdrošinātajam, kas ir atzīts par piemērotu darbības veikšanai bez atlīdzības?

____________

1 OV L 95, 29. lpp.