Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Nîmes (Francúzsko) 28. februára 2014 – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

(vec C-96/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de grande instance de Nîmes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jean-Claude Van Hove

Žalovaná: CNP Assurance SA

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 vykladať v tom zmysle, že pojem podmienka, ktorá sa vzťahuje na vymedzenie hlavného predmetu zmluvy, uvedený v tomto ustanovení zahŕňa podmienku obsiahnutú v poistnej zmluve, ktorej cieľom je zaručiť uhrádzanie splátok veriteľovi v prípade úplnej práceneschopnosti dlžníka, ktorá vylučuje nárok poisteného na túto záruku, ak je uznaný za schopného vykonávať nezárobkovú činnosť?

____________

1     @@