Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de grande instance de Nîmes (Frankrike) den 28 februari 2014 – Jean-Claude Van Hove mot CNP Assurance SA

(Mål C-96/14)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Jean-Claude Van Hove

Svarande: CNP Assurance SA

Tolkningsfråga

Ska artikel 4.2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 tolkas så, att begreppet ”villkor som beskriver avtalets huvudföremål” i denna bestämmelse omfattar ett villkor i ett försäkringsavtal som föreskriver att försäkringen täcker återbetalningar av lån till långivaren för det fall låntagaren drabbas av total arbetsoförmåga men att den försäkrade inte omfattas av försäkringsskyddet om han eller hon förklaras kapabel att utöva oavlönad verksamhet?

____________

1 EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.