Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014. aasta määrus – Walton versus komisjon

(kohtuasi F-32/13)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Lahkumistoetus – Ametist lahkumine, mis on tuvastatud Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu otsusega – Ametist lahkumise kuupäeva kindlaksmääramine– Seadusjõud – Ametisse nimetava asutuse otsused, mis on muutunud lõplikuks, kuna nende peale ei ole esitatud hagi – Eelneva haldusmenetluse järgimata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Robert Walton (Oxford, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat F. Moyse)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja A.-C. Simon)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata kaebus sellise summa väljamaksmiseks, mille komisjon oleks pidanud hagejale maksma lahkumistoetusena.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta R. Waltoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 207 20.7.2013, lk 58.