Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r. – Walton przeciwko Komisji

(Sprawa F-32/13)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Odprawa – Dymisja stwierdzona wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich – Ustalenie daty złożenia dymisji – Powaga rzeczy osądzonej – Decyzje organu powołującego, które stały się ostateczne wobec braku wniesienia od nich środka odwoławczego – Brak poszanowania uprzedniego postępowania administracyjnego – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Robert Walton (Oksford, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall et A.-C. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej żądanie zwrotu pozostałej do wypłacenia kwoty, którą Komisja jakoby powinna była wypłacić skarżącemu z tytułu odprawySentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.Robert Walton ponosi własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.