Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 27. februára 2014 – Walton/Komisia

(vec F-32/13)1

(Verejná služba – Dočasný agent – Odchodné – Odstúpenie z funkcie konštatované Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev – Právna sila rozhodnutej veci – Rozhodnutie menovacieho orgánu, ktoré sa stalo právoplatným z dôvodu nepodania opravného prostriedku – Nerešpektovanie predchádzajúceho správneho konania – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Robert Walton (Oxford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Moyse, advokát)Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a A.-C. Simon, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť o vyplatenie dlhu, ktorý mala Komisia zaplatiť žalobcovi ako odchodnéVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    R. Walton znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.