Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 februari 2014 – Walton mot kommissionen

(Mål F-32/13)1

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Avgångsvederlag – Uppsägning fastställd genom dom av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt – Fastställande av dagen för uppsägningen – Rättskraft – Tillsättningsmyndighetens beslut har i avsaknad av domstolstalan vunnit laga kraft – Det föregående administrativa förfarandet har inte iakttagits – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Walton (Oxford, Förenad kungariket) (ombud: advokaten F. Moyse)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och A.-C. Simon)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om avslag på begäran att kommissionen ska utge det överskjutande belopp som kommissionen borde ha betalat sökanden som avgångsvederlag

Avgörande

Talan avvisas.

Robert Walton ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.

____________

____________

1 EUT C 207, 20.7.2013, s. 58.