Language of document : ECLI:EU:C:2012:516

SAMMENDRAG – SAG C-355/10

Sag C-355/10

Europa-Parlamentet

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Schengen-grænsekodeks – afgørelse 2010/252/EU – overvågning af de ydre søgrænser – indførsel af supplerende bestemmelser om overvågning af grænserne – Kommissionens gennemførelsesbeføjelser – rækkevidde – annullationspåstand«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. september 2012

1.        Annullationssøgsmål – søgsmål anlagt af medlemsstaterne, Parlamentet, Rådet og Kommissionen – søgsmålets antagelse til realitetsbehandling ikke underlagt krav om at godtgøre søgsmålsinteresse

(Art. 263, stk. 2, TEUF)

2.        Annullationssøgsmål – Europa-Parlamentets søgsmålsret – Parlamentets standpunkt under proceduren til vedtagelse af den anfægtede retsakt – ingen betydning

[art. 263 TEUF; Rådets afgørelse nr. 1999/468, som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512, art. 5a, stk. 4, litra e)]

3.        Institutionernes retsakter – grundlæggende retsforskrift og gennemførelsesforskrift – gennemførelsesforskriften kan hverken ændre eller supplere væsentlige bestemmelser i den grundlæggende retsforskrift – kvalifikation af væsentlige bestemmelser – hensyntagen til det pågældende områdes kendetegn og særtræk

(Art. 290 TEUF)

4.        Grænsekontrol, asyl og indvandring – fællesskabskodeks for grænsepassage – afgørelse 2010/252 – gennemførelsesforanstaltning – foranstaltning, der indeholder bestemmelser, som henhører under lovgivers kompetence – annullation af den nævnte afgørelse

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 562/2006, som ændret ved forordning nr. 296/2008, art. 12, stk. 5; Rådet afgørelse 2010/252)

5.        Annullationssøgsmål – dom om annullation – retsvirkninger – Domstolens begrænsning – opretholdelse af afgørelsens virkninger, indtil denne er erstattet inden for en rimelig frist – begrundet i retssikkerhedsmæssige hensyn

(Art. 264, stk. 2, TEUF)

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 37)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 38-40)

3.        For så vidt som vedtagelsen af væsentlige regler på et EU-retligt område er forbeholdt EU-lovgiver, skal disse regler vedtages i den grundlæggende retsforskrift og kan ikke gøres til genstand for en delegation. Vedtagelse af bestemmelser, der kræver et politisk valg, som det hører under EU-lovgivers egen kompetence at træffe, kan således ikke gøres til genstand for en sådan delegation. Det følger heraf, at gennemførelsesforanstaltninger hverken kan ændre væsentlige bestemmelser i den grundlæggende retsforskrift eller supplere denne med nye væsentlige bestemmelser.

Spørgsmålet om, hvilke bestemmelser på et område der skal kvalificeres som væsentlige, henhører ikke alene under EU-lovgivers bedømmelse, men skal baseres på objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol. I denne henseende er det nødvendigt at tage det pågældende områdes kendetegn og særtræk i betragtning.

(jf. præmis 64-68)

4.        Afgørelse 2010/252 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, annulleres, eftersom punkt 2.4 i del I i bilaget til afgørelsen, der fastsætter de foranstaltninger, som grænsevagterne kan træffe mod opdagede skibe og personerne om bord, tillader standsning, bording, ransagning og beslaglæggelse af skibet, ransagning og pågribelse af de personer, der befinder sig om bord på skibet, samt at skibet eller disse personer føres til en tredjestat, og dermed at der træffes tvangsforanstaltninger over for personer og skibe, der kan være undergivet den stats suverænitet, hvis flag de fører.

Eftersom den nævnte afgørelse er en gennemførelsesforanstaltning, der er vedtaget på grundlag af artikel 12, stk. 5, i forordning nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), som ændret ved forordning nr. 296/2008, kan den således ikke indeholde regler vedrørende overdragelse af de tvangsmidler til grænsevagterne, hvis vedtagelse kræver politiske valg, som det hører under EU-lovgivers egen kompetence at træffe, idet den indebærer en afbalancering af de forskellige omhandlede interesser på grundlag af en række vurderinger. Hertil kommer, at disse bestemmelser, der omhandler overdragelse af offentlige magtbeføjelser til grænsevagterne, gør det muligt at foretage indgreb i de berørte personers grundlæggende rettigheder i et sådant omfang, at EU-lovgivers medvirken er påkrævet.

(jf. præmis 74, 76 og 77 samt domskonkl. 1)

5.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 88-90)