Language of document : ECLI:EU:C:2012:516

Vec C‑355/10

Európsky parlament

proti

Rade Európskej únie

„Kódex schengenských hraníc – Rozhodnutie 2010/252/EÚ – Dozor na vonkajších morských hraniciach – Zavedenie dodatočných opatrení, ktorými sa riadi dozor na vonkajších hraniciach – Vykonávacie právomoci Komisie – Rozsah – Návrh na zrušenie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. septembra 2012

1.        Žaloba o neplatnosť – Žaloby členských štátov, Parlamentu, Rady a Komisie – Prípustnosť nepodmienená preukázaním záujmu na konaní

(Článok 263 druhý odsek ZFEÚ)

2.        Žaloba o neplatnosť – Právo Parlamentu na podanie žaloby – Stanovisko zastávané Parlamentom v rámci prijímania napadnutého aktu – Neexistencia vplyvu

[Článok 263 ZFEÚ; rozhodnutie Rady 1999/468, zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512, článok 5a ods. 4 písm. e)]

3.        Akty inštitúcií – Základná právna úprava a vykonávacie právne predpisy – Vykonávacie právne predpisy, ktoré nemôžu ani zmeniť, ani doplniť podstatné prvky základnej právnej úpravy – Kvalifikácia podstatných prvkov – Zohľadnenie vlastností a osobitostí dotknutej oblasti

(Článok 290 ZFEÚ)

4.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Kódex Spoločenstva o pohybe cez hranice – Rozhodnutie 2010/252 – Vykonávacie opatrenie – Opatrenie obsahujúce ustanovenia patriace do právomoci normotvorcu – Zrušenie uvedeného rozhodnutia

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 562/2006, zmenené a doplnené nariadením č. 296/2008, článok 12 ods. 5; rozhodnutie Rady 2010/252)

5.        Žaloba o neplatnosť – Zrušujúci rozsudok – Účinky – Obmedzenie Súdnym dvorom – Zachovanie účinkov napadnutého rozhodnutia až do jeho nahradenia v primeranej lehote – Odôvodnenie založené na dôvode právnej istoty

(Článok 264 druhý odsek ZFEÚ)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 37)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 38 – 40)

3.        Keďže prijatie podstatných pravidiel v zamýšľanej oblasti je vyhradené právomoci normotvorcu Únie, tieto pravidlá sa musia prijať v rámci základnej právnej úpravy a nemôžu byť predmetom prenesenia právomoci. Preto nemôžu byť predmetom takéhoto prenesenia právomoci ustanovenia, ktorých prijatie si vyžaduje uskutočniť politický výber, čo spadá do vlastnej zodpovednosti normotvorcu Únie. Z toho vyplýva, že vykonávacie opatrenia nemôžu ani meniť podstatné prvky základnej právnej úpravy, ani ju dopĺňať novými podstatnými prvkami.

Otázka, ktoré prvky určitej oblasti sa musia kvalifikovať ako podstatné, nespadá výlučne do vlastného posúdenia normotvorcu Únie, ale musí vychádzať z objektívnych skutočností, ktoré môžu byť predmetom súdneho preskúmania. V tomto ohľade je nevyhnutné zohľadniť vlastnosti a osobitosti dotknutej oblasti.

(pozri body 64 – 68)

4.        Rozhodnutie 2010/252, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, sa musí zrušiť, keďže bod 2.4 časti I prílohy tohto rozhodnutia, ktorý stanovuje opatrenia, ktoré môžu prijať pohraničné stráže proti vypátraným lodiam a osobám na ich palubách, umožňuje najmä zaistenie, vstup na palubu, prehľadanie lode a zaistenie osôb nachádzajúcich sa na palube lode, ako aj dopravenie tejto lode alebo týchto osôb do tretieho štátu, a teda aj použitie donucovacích opatrení voči osobám a lodiam, ktoré by mohli podliehať suverenite štátu, pod ktorého vlajkou sa plavia.

Keďže je totiž uvedené rozhodnutie vykonávacím opatrením prijatým na základe článku 12 ods. 5 nariadenia č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), zmeneného a doplneného nariadením č. 296/2008, nemôže obsahovať predpisy týkajúce sa pridelenia donucovacích právomocí pohraničným hliadkam, ktorých prijatie si vyžaduje politický výber, ktorý patrí do vlastnej zodpovednosti normotvorcu Únie, keďže si vyžaduje zváženie protichodných záujmov na základe posúdení z rôznych hľadísk. Navyše tieto ustanovenia, ktoré sa týkajú udelenia právomocí verejnej moci pohraničným strážam, umožňujú tak významný zásah do základných práv dotknutých osôb, že si nevyhnutne vyžadujú zásah normotvorcu Únie.

(pozri body 74, 76, 77, bod 1 výroku)

5.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 88 – 90)