Language of document : ECLI:EU:C:2012:516

Zadeva C‑355/10

Evropski parlament

proti

Svetu Evropske unije

„Zakonik o schengenskih mejah – Sklep 2010/252/EU – Varovanje zunanjih meja na morju – Določitev dodatnih podrobnih pravil za varovanje meja – Izvedbena pooblastila Komisije – Obseg – Predlog za razglasitev ničnosti“

Povzetek – Sodba sodišča (veliki senat) z dne 5. septembra 2012

1.        Ničnostna tožba – Tožba, ki jo vložijo države članice, Parlament, Svet ali Komisija – Dopustnost, ki ni pogojena z izkazanjem pravnega interesa

(člen 263, drugi odstavek, PDEU)

2.        Ničnostna tožba – Pravica Parlamenta, da vloži tožbo – Stališče Parlamenta pri sprejetju izpodbijanega akta – Nevplivanje

(člen 263 PDEU; Sklep Sveta 1999/468, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512, člen 5a(4)(e))

3.        Akti institucij – Temeljna ureditev in izvedbene določbe – Izvedbene določbe ne morejo niti spremeniti niti dopolniti temeljne ureditve – Opredelitev bistvenih določb – Upoštevanje značilnosti in posebnosti zadevnega področja

(člen 290 PDEU)

4.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Zakonik Skupnosti o gibanju oseb prek meja – Sklep 2010/252 – Izvedbeni ukrep – Ukrep, ki zajema določbe, ki so v pristojnosti zakonodajalca – Razglasitev ničnosti navedenega sklepa

(Uredbe št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 296/2008, člen 12(5); Sklep Sveta 2010/252)

5.        Ničnostna tožba – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki – Omejitev, ki jo določi Sodišče – Ohranitev učinkov sklepa do njegove nadomestitve v razumnem roku – Utemeljitev z razlogi pravne varnosti

(člen 264, drugi odstavek, PDEU)

1.        Glej besedilo sodbe.

(Glej točko 37.)

2.        Glej besedilo sodbe.

(Glej točke od 38 do 40.)

3.        Ker mora bistvena pravila evropskega prava sprejeti zakonodajalec Unije, morajo biti ta pravila sprejeta v temeljni ureditvi in ne morejo biti predmet prenosa pooblastila. Zato določbe, katerih sprejetje zahteva politično odločitev, ki je v pristojnosti zakonodajalca Unije, ne morejo biti predmet takega prenosa pooblastila. Iz tega sledi, da izvedbeni ukrepi ne morejo niti spremeniti bistvenih določb temeljne ureditve niti je dopolniti z novimi bistvenimi določbami.

Odgovor na vprašanje, katere elemente področja je treba opredeliti kot bistvene, ni odvisen zgolj od presoje zakonodajalca Unije, ampak mora temeljiti na objektivnih elementih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. V zvezi s tem je treba upoštevati značilnosti in posebnosti zadevnega področja.

(Glej točke od 64 do 68.)

4.        Sklep 2010/252 o dopolnitvi Zakonika o schengenskih mejah glede varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je treba razglasiti za ničen, ker Priloga k temu sklepu v točki 2.4 dela I, v kateri so določeni ukrepi, ki jih mejna policija lahko sprejme proti odkritim ladjam in osebam na njih, med drugim omogoča zaustavitev ladje, vkrcanje na ladjo, preiskavo in zaseg ladje, preiskavo in odvzem prostosti osebam na ladji, prevoz ladje ali oseb na njej v tretjo državo in torej sprejetje prisilnih ukrepov za osebe in ladje, ki bi lahko spadale pod suvereno državo, pod zastavo katere plujejo.

Ker je navedeni sklep izvedbeni ukrep, sprejet na podlagi člena 12(5) Uredbe št. 562/2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 296/2008, namreč ne more vsebovati pravil za dodelitev prisilnih pooblastil mejni policiji, za sprejetje katerih je potrebna politična odločitev, ki je v pristojnosti zakonodajalca Unije, saj vključuje tehtanje različnih zadevnih interesov na podlagi več presoj. Poleg tega določbe, ki se nanašajo na podelitev pooblastil javne oblasti mejni policiji, omogočajo tako obsežno poseganje v temeljne pravice zadevnih oseb, da je potrebno zakonodajno posredovanje Unije.

(Glej točke 74, 76 in 77 ter točko 1 izreka.)

5.        Glej besedilo sodbe.

(Glej točke od 88 do 90.)