Language of document : ECLI:EU:C:2012:498

Решение на Съда (трети състав) от 19 юли 2012 г. —
Kaimer и др./Комисия

(Дело C‑264/11 P)

„Обжалване — Конкуренция — Картел — Санкция— Сектор на фитингите от мед и медни сплави — Доказателствена сила на изявленията, направени в рамките на политиката за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер“

1.                     Обжалване — Правни основания — Контрол на Съда върху преценката на доказателствата и на фактическите обстоятелства — Изключване, освен в случай на изопачаване на доказателствата — Преценка дали е налице изопачаване по дела за картели (член 81, параграф 1 ЕО; член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда) (вж. точки 22—24 и 31)

2.                     Обжалване — Правни основания — Неправилна преценка на фактите — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаване на доказателствата — Преценка на Общия съд за доказателствената сила на изявленията на кандидат за освобождаване от глоба или намаляване на нейния размер — Фактически въпрос (член 81, параграф 1 ЕО; член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда) (вж. точки 45—47)

3.                     Обжалване — Правни основания — Необходимост от конкретна критика на пункт от разсъжденията на Общия съд (член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда) (вж. точка 61)

4.                     Обжалване — Правни основания — Правно основание, изложено за първи път в производството по обжалване — Недопустимост (член 113, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точка 65)

Предмет

Жалба срещу Решение на Общия съд (осми състав) от 24 март 2011 г. по дело Kaimer и др./Комисия (T‑379/06), с което Общият съд частично отхвърля подаденото от жалбоподателите искане за отмяна на Решение С (2006) 4180 окончателен на Комисията от 20 септември 2006 година относно производство по член 81 ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП във връзка с картел в сектора на фитингите от мед и медни сплави или, при условията на евентуалност, за намаляване на наложената на жалбоподателите глоба — Изопачаване на доказателствата — Погрешна преценка на доказателствената сила на изявленията, направени в рамките на политиката за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер — Нарушение на членове 6 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG и Sanha Italia Srl да заплатят съдебните разноски.