Language of document : ECLI:EU:C:2012:498

2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas
Kaimer ir kt. prieš Komisiją

(Byla C‑264/11 P)

„Apeliacinis skundas – Konkurencija – Kartelis – Sankcija – Vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektorius – Laikantis atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo politikos padarytų pareiškimų įrodomoji vertė“

1.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį – Iškraipymo vertinimas kartelių bylose (EB 81 straipsnio 1 dalis; SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa) (žr. 22–24, 31 punktus)

2.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį – Bendrojo Teismo atliekamas prašymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti pateikusio subjekto pareiškimų įrodomosios vertės vertinimas – Fakto klausimas (EB 81 straipsnio 1 dalis; SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa) (žr. 45–47 punktus)

3.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Būtinybė pateikti aiškią kritiką dalies Bendrojo Teismo argumentų atžvilgiu (SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 112 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas) (žr. 61 punktą)

4.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Per apeliacinį procesą pirmą kartą pateiktas pagrindas – Nepriimtinumas (Teisingumo Teismo procedūros reglamento 113 straipsnio 2 dalis) (žr. 65 punktą)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo Kaimer ir kt. prieš Komisiją (T‑379/06), kuriuo šis teismas iš dalies atmetė apeliančių ieškinį, kuriuo jos prašė panaikinti 2006 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimą C(2006) 4180 galutinis, susijusį su EB sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra karteliui vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektoriuje, ar, nepatenkinus pirmojo reikalavimo, sumažinti apeliantėms paskirtą baudą – Įrodymų iškraipymas – Laikantis atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo politikos padarytų pareiškimų įrodomosios vertės klaidingas vertinimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 ir 47 straipsnių pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG ir Sanha Italia Srl bylinėjimosi išlaidas.