Language of document : ECLI:EU:C:2012:498

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 19. júla 2012 – Kaimer a i./Komisia

(vec C‑264/11 P)

„Odvolanie – Hospodárska súťaž – Kartel – Sankcia – Odvetvie medených tvaroviek a tvaroviek zo zliatiny medi – Dôkazná hodnota vyhlásení v rámci politiky zhovievavosti“

1.                     Odvolanie – Dôvody – Preskúmanie posúdenia skutkových okolností a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia – Posúdenie existencie skreslenia v rámci vecí týkajúcich sa kartelov (článok 81 ods. 1 ES; článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) (pozri body 22 – 24, 31)

2.                     Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia – Posúdenie dôkaznej hodnoty vyhlásení žiadateľa o zhovievavosť Všeobecným súdom – Skutková otázka (článok 81 ods. 1 ES; článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) (pozri body 45 – 47)

3.                     Odvolanie – Dôvody – Nevyhnutnosť presnej kritiky bodu odôvodnenia Všeobecného súdu [článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 112 ods. 1 prvý pododsek písm. c)] (pozri bod 61)

4.                     Odvolanie – Dôvody – Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť (Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 113 ods. 2) (pozri bod 65)

Predmet

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 24. marca 2011 – Kaimer a i./Komisia (T‑379/06), ktorým Všeobecný súd čiastočne zamietol žalobu žalobkýň o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2006) 4180 v konečnom znení z 20. septembra 2006 týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy ES a podľa článku 53 Dohody o EHP v súvislosti s kartelom v odvetví medených tvaroviek a tvaroviek zo zliatiny medi alebo subsidiárne o zníženie pokuty uloženej žalobkyniam – Skreslenie dôkazov – Nesprávne posúdenie dôkaznej hodnoty vyhlásení v rámci politiky zhovievavosti – Porušenie článkov 6 a 47 Charty základných práv Európskej únie

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG a Sanha Italia Srl sú povinné nahradiť trovy konania.