Language of document : ECLI:EU:F:2013:133

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 19ης Σεπτεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑83/08

Johan Gheysens

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχος υπάλληλος επιφορτισμένος με επικουρικά καθήκοντα — Όροι προσλήψεως — Ομάδα καθηκόντων — Αντιστοιχία μεταξύ ειδών καθηκόντων και ομάδων καθηκόντων — Διάρκεια της προσλήψεως»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο J. Gheysens ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΑΣΣΠΑ) τον κατέταξε στην ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ στον βαθμό 11, 1ο κλιμάκιο, και περιόρισε τη διάρκεια της συμβάσεως προσλήψεώς του σε δύο έτη.

Απόφαση:      Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προσλήψεως του J. Gheysens, καθόσον με αυτήν κατατάχθηκε στην ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ ακυρώνεται. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων του J. Gheysens. Ο J. Gheysens φέρει το ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του.Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρόσληψη — Αξιολόγηση των καθηκόντων που μπορούν να υπάγονται σε διαφορετικές ομάδες καθηκόντων — Εξουσία εκτιμήσεως της αρμόδιας για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχής — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 80 § 2)

2.      Υπάλληλοι — Επικουρικοί υπάλληλοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρόσληψη — Σύναψη συμβάσεως για την προσωρινή κατάληψη μόνιμης θέσεως — Προϋποθέσεις

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρο 1α § 1· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρα 2 έως 5, 51, 53 και 88)

1.      Το άρθρο 80, παράγραφος 1, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού ορίζει ότι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι υποδιαιρούνται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων οι οποίες αντιστοιχούν στα καθήκοντα που καλούνται να εκτελέσουν. Στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου εμφαίνονται οι εργασίες που αντιστοιχούν στις ομάδες καθηκόντων. Τα ενδεικτικά στοιχεία του άρθρου 80, παράγραφος 2, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού έχουν επιτακτικό χαρακτήρα για την αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή, πλην όμως η διάταξη αυτή παρέχει στα θεσμικά όργανα ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως. Προκειμένου να προσλάβει συγκεκριμένο πλαίσιο αυτό το περιθώριο εκτιμήσεως, το άρθρο 80, παράγραφος 3, του εν λόγω καθεστώτος προβλέπει ότι κάθε θεσμικό όργανο αποφασίζει, κατόπιν γνώμης της επιτροπής κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως, την περιγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση. Λαμβανομένης υπόψη της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως την οποία διαθέτουν τα θεσμικά όργανα ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Ένωσης κατά την αξιολόγηση των εργασιών που μπορούν να υπάγονται στις διάφορες ομάδες καθηκόντων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 80, παράγραφος 2, αυτού του Καθεστώτος, ο έλεγχος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά την τήρηση της κατανομής των καθηκόντων μεταξύ των εν λόγω ομάδων καθηκόντων, πρέπει να περιορίζεται στο ζήτημα αν η αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή παρέμεινε εντός ευλόγων ορίων και δεν έκανε χρήση της εξουσίας της εκτιμήσεως κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο. Σ' αυτή την αλληλουχία, η διαπίστωση πρόδηλης πλάνης της Διοικήσεως, ικανής να δικαιολογήσει την ακύρωση της αποφάσεως που ελήφθη με βάση αυτή την εκτίμηση, προϋποθέτει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία, που πρέπει να προσκομίσει ο προσφεύγων, αρκούν για την ανατροπή των εκτιμήσεων της Διοικήσεως.

Συναφώς, προκειμένου να κριθεί αν, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει ένας μη μόνιμος υπάλληλος, η αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, κατατάσσοντάς τον σε κάποια ομάδα καθηκόντων, πρέπει να αποδεικνύεται αν τα εν λόγω καθήκοντα ήταν καθήκοντα υπαγόμενα στην επίμαχη κατηγορία καθηκόντων. Δεδομένου ότι η κατάταξη του συμβασιούχου υπαλλήλου γίνεται κατά τη σύναψη της συμβάσεως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους καθηκόντων που καλούνταν να εκτελέσει ο εν λόγω υπάλληλος κατά το γράμμα της συμβάσεώς του και όχι μόνον οι εργασίες που εκτέλεσε, στην περίπτωση κατά την οποία το συμβαλλόμενο θεσμικό όργανο δεν του ανέθεσε, για οποιονδήποτε λόγο, ορισμένα καθήκοντα κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως.

(βλ. σκέψεις 29 έως 31 και 33 έως 35)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 4 Οκτωβρίου 2007, F‑32/06, de la Cruz κ.λπ. κατά OSHA, σκέψη 64· 24 Απριλίου 2008, F‑61/05, Dalmasso κατά Επιτροπής, σκέψη 53· 13 Ιουνίου 2012, F‑63/11, Macchia κατά Επιτροπής, σκέψη 49 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, που αποτελεί το αντικείμενο αιτήσεως αναιρέσεως εκκρεμούσας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T‑368/12 P

2.      Από τον συνδυασμό του άρθρου 1α, παράγραφος 1, του ΚΥΚ και των άρθρων 2 έως 5 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού προκύπτει ότι οι μόνιμες θέσεις των θεσμικών οργάνων προορίζονται, κατ’ αρχήν, για μονίμους υπαλλήλους και ότι, επομένως, μόνον κατ’ εξαίρεση τέτοιες θέσεις μπορούν να καταλαμβάνονται από μη μονίμους υπαλλήλους. Ως εκ τούτου, καίτοι το άρθρο 2, στοιχεία β΄ και δ΄, του εν λόγω καθεστώτος ρητώς ορίζει ότι έκτακτοι υπάλληλοι δύνανται να προσληφθούν για να καταλάβουν μόνιμη θέση, διευκρινίζει επίσης ότι τούτο μπορεί να γίνει μόνο προσωρινά. Επιπλέον, το άρθρο 3, στοιχείο β΄, και το άρθρο 3β, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, αυτού του καθεστώτος προβλέπουν ότι η Διοίκηση μπορεί να προσλαμβάνει επικουρικούς υπαλλήλους ή συμβασιούχους υπαλλήλους προς αντικατάσταση ορισμένων μονίμων υπαλλήλων ή εκτάκτων υπαλλήλων σε μόνιμες θέσεις, αφού εξετασθούν οι δυνατότητες πληρώσεως των θέσεων με μονίμους υπαλλήλους του θεσμικού οργάνου. Τα άρθρα 51 και 53 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, αφενός, και το άρθρο 88 του εν λόγω καθεστώτος, αφετέρου, διευκρινίζουν πάντως ότι η σύμβαση προσλήψεως αυτών των υπαλλήλων πρέπει να συνάπτεται για ορισμένο χρόνο και περιορίζουν τόσο τις δυνατότητες ανανεώσεως της συμβάσεως προσλήψεως όσο και τη δυνατή πραγματική διάρκεια αυτής της προσλήψεως. Τούτο προσδίδει στην πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων περιστασιακό χαρακτήρα, ο οποίος αντιστοιχεί στο ίδιο το αντικείμενό της, δηλαδή στην αντικατάσταση ενός προσωρινά μη διαθέσιμου μονίμου υπαλλήλου. Πράγματι, μόνον ένας μόνιμος υπάλληλος θα είχε τη δυνατότητα να καταλάβει σε μόνιμη βάση θέση περιλαμβανόμενη σε πίνακα των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό θέσεων εργασίας μη προσωρινού χαρακτήρα.

(βλ. σκέψεις 61 έως 64)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 21 Σεπτεμβρίου 2011, T‑325/09 P, Adjemian κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψεις 78 έως 80