Language of document : ECLI:EU:F:2013:126

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

11 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑126/11

José António de Brito Sequeira Carvalho

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Varoitus – Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 25 artikla – Henkilöstösääntöjen 22 a artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa José António de Brito Sequeira Carvalho vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan Euroopan komission 24.3.2011 tekemän päätöksen, jolla hänelle annettiin varoitus kurinpitoseuraamuksena, sekä velvoittamaan komission korvaamaan useita aineellisia ja aineettomia vahinkoja.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. José António de Brito Sequeira Carvalho vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettelyn aloittamista edeltävä tutkimus – Velvollisuutta yksilöidä tutkimuksen suorittanutta henkilöä menettelyn päätteeksi annetussa seuraamusta koskevassa päätöksessä ei ole

(Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 3 artikla)

2.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Käyttäminen ja rajat – Viran arvokkuuden käsite – Toista virkamiestä koskevien, väitetysti lainvastaisten seikkojen ilmaiseminen oikeudenkäyntiä edeltävän hallinnollisen valituksen yhteydessä – Virkamiehen velvollisuudet

(Henkilöstösääntöjen 12 ja 90 artikla)

3.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Sellaisten seikkojen paljastaminen, jotka antavat aihetta olettaa laittoman toiminnan tai vakavan laiminlyönnin mahdollisuutta – Kurinpitotoimenpiteiltä suojaamisen edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 22 a artikla)

4.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Käyttäminen ja rajat – Viran arvokkuus – Käsite toimet, jotka saattavat loukata viran arvokkuutta – Toista virkamiestä koskevien syytösten levittäminen

(Henkilöstösääntöjen 12, 22 a, 22 b ja 24 artikla)

5.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen – Sellaisen seuraamuksen määrääminen, joka liittyy virkamiehen lähettämään sähköpostiviestiin – Hallinnon velvollisuus toimittaa jäljennös viestistä – Rajat

(Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 2 artikla)

6.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Viran arvokkuuden kunnioittaminen – Ulottuvuus – Toisen virkamiehen sääntöjenvastaisella käyttäytymisellä ei ole merkitystä

(Henkilöstösääntöjen 12 artikla)

7.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettely – Samoista teoista samanaikaisesti käynnissä olevat kurinpitomenettely ja rikosoikeudellinen menettely – Kurinpitomenettelyä ei keskeytetä virkamiehen työtoveriaan kohtaan aloittaman rikosoikeudellisen menettelyn johdosta

(Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 25 artikla)

8.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettely – Toisen virkamiehen tai toimihenkilön arvoon kohdistuva loukkaus – Menettelyn aloittaminen ei edellytä uhrin esittämää perusteltua avustamispyyntöä

(Henkilöstösääntöjen 24 artikla ja liite IX)

9.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitomenettelyn aloittamista edeltävä tutkimus – Hallinnon harkintavallan ulottuvuus

(Henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 3 artikla)

1.      Hallinnolle ei aseteta missään säännöksessä velvollisuutta mainita seuraamusta koskevassa päätöksessä sen henkilön henkilöllisyyttä, joka on suorittanut henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevassa 3 artiklassa tarkoitetun hallinnollisen tutkimuksen.

(ks. 69 kohta)

2.      Virkamies ei voi hakemuksen tai valituksen tekemisen verukkeella levittää kolmansille henkilöille työtoveriinsa kohdistuvia syytöksiä. Virkamiehen on nimittäin myös silloin, kun hän käyttää oikeuksiaan, joista säädetään henkilöstösääntöjen 90 artiklassa, joka koskee nimittävälle viranomaiselle tehtävää hakemusta tai valitusta, noudatettava pidättyväisyyttä ja kohtuullisuutta, joita edellyttävät objektiivisuuden ja puolueettomuuden vaatimukset sekä viran arvokkuuden kunnioittaminen, henkilöiden kunnia ja syyttömyysolettama.

Kun virkamies kyseenalaistaa toimen laillisuuden, hänen on tosin voitava vedota tarpeellisiksi katsomiinsa perusteisiin, väitteisiin ja lausumiin, ja tältä osin myös mahdollisesti esitettävä kritiikkiä kolmansia kohtaan, mutta tällainen kritiikki on oikeutettua asianomaisen puolustautumisen perusteella ainoastaan, mikäli kritiikki rajoittuu siihen, mikä on tämän puolustautumisen kannalta tarpeen.

(ks. 72, 73 ja 87 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑77/09, Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 13.1.2011, 70 ja 73 kohta

3.      Vaikka henkilöstösääntöjen 22 a artiklassa myönnetään suoja virkamiehille tai toimihenkilöille, jotka ilmoittavat toimielimelleen toisen virkamiehen tai toimihenkilön teoista, jotka voivat merkitä virkamiehen velvollisuuksien vakavaa laiminlyöntiä, tämä suoja edellyttää, että nämä virkamiehet tai toimihenkilöt ovat itse noudattaneet henkilöstösääntöjen 22 a artiklassa säädettyä menettelyä. Henkilöstösääntöjen 22 a artiklassa nimittäin säädetään luettelo niistä henkilöistä, joille nämä tiedot voidaan antaa sen virkamiehen tai toimihenkilön, jota toimielimelle toimitetut tiedot koskevat, ammatillisen maineen suojelemiseksi niin kauan kuin kurinpitoviranomainen ei ole tehnyt ratkaisua hänen asiassaan.

(ks. 77 kohta)

4.      Virkamies laiminlyö velvollisuuttaan pidättäytyä kaikista virkansa arvokkuutta heikentävistä toimista ja käyttäytymisestä henkilöstösääntöjen 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos hän julkisesti esittää vakavia solvauksia, jotka voivat loukata tiettyjen henkilöiden kunniaa paitsi näiden henkilöiden arvoa loukkaavien syytösten vuoksi, myös sellaisten väitteiden vuoksi, jotka asettavat henkilöiden ammatillisen maineen kyseenalaiseksi.

Tästä syystä syytöksiä sisältävien sähköpostiviestien lähettäminen henkilöille, jotka eivät kuulu henkilöstösääntöjen 22 a, 22 b ja 24 artiklassa tarkoitettujen tahojen alaisuuteen, merkitsee sellaisenaan henkilöstösääntöjen 12 artiklan rikkomista ilman, että esitettyjen syytösten paikkansapitävyyttä on tarpeellista tarkistaa.

Sama koskee toista virkamiestä koskevien syytösten levittämistä komission korkean tason edustajille henkilöstösääntöjen sen 12 artiklan vastaisesti, joka on erityinen ilmaus kaikille virkamiehille kuuluvasta lojaalisuusvelvollisuudesta, joka edellyttää, että virkamies paitsi pidättäytyy viran arvokkuutta ja toimielimen sekä sen yksiköiden kunnioitusta heikentävästä käyttäytymisestä myös käyttäytyy asianmukaisesti ja moitteettomasti, erityisesti jos hän on korkeassa palkkaluokassa.

(ks. 85, 86 ja 91 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑146/94, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, 7.3.1996, 66 ja 67 kohta; yhdistetyt asiat T‑34/96 ja T‑163/96, Connolly v. komissio, 19.5.1999, 123, 124 ja 127–130 kohta ja asia T‑259/97, Teixeira Neves v. yhteisöjen tuomioistuin, 12.9.2000, 29 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/05, Andreasen v. komissio, 8.11.2007, 234 kohta; em. asia Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 67 kohta; yhdistetyt asiat F‑88/09 ja F‑48/10, Z v. yhteisöjen tuomioistuin, 5.12.2012, 252 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑88/13 P

5.      Vaikka puolustautumisoikeudet edellyttävät, että kaikista asiakirjoista, joiden perusteella nimittävä viranomainen aikoo määrätä kurinpitoseuraamuksen, on annettava jäljennös asianomaiselle henkilölle, tietyn asiakirjan paljastamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa kyseisen päätöksen kumoamiseen vain siinä tapauksessa, että kyseistä henkilöä vastaan esitetyt väitteet voidaan näyttää toteen vain näiden asiakirjojen perusteella.

Tältä osin, kun on kyse sähköpostiviestin perusteella määrätystä seuraamuksesta, kun kurinpitomenettelyn kohteena oleva virkamies on laatinut kyseisen viestin ja kun sen lähettämisestä on kulunut alle viisi vuotta, toimielin voi perustellusti katsoa, että kyseinen virkamies on säilyttänyt jäljennöksen viestistä ja ettei hänelle tarvitse antaa siitä uutta jäljennöstä.

(ks. 97, 127 ja 131 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P ja C‑219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, 7.1.2004, 68, 71 ja 73–75 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑24/98 ja T‑241/99, E v. komissio, 3.7.2001, 92 kohta

6.      Virkamies ei voi toisen virkamiehen sellaisen käyttäytymisen perusteella, jota hän pitää sääntöjenvastaisena tai jopa hänen arvoaan loukkaavana, vuorostaan laiminlyödä lojaalisuusvelvollisuutta ja viran arvokkuutta, joista säädetään henkilöstösääntöjen 12 artiklassa.

(ks. 108 kohta)

7.      Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevassa 25 artiklassa vahvistettu periaate, jonka mukaan rikosoikeudellinen menettely pysäyttää kurinpitomenettelyn, koskee tilannetta, jossa virkamies asetetaan samanaikaisesti syytteeseen samoista teoista, jota kurinpitomenettely koskee, eikä tilannetta, jossa virkamies on aloittanut rikosoikeudellisen menettelyn työtoveriaan vastaan.

(ks. 113 kohta)

8.      Kun on kyse kurinpitomenettelystä, joka koskee virkamiehen väitetysti toisen virkamiehen tai toimihenkilön arvoon kohdistamaa loukkausta, yhdessäkään henkilöstösääntöjen säännöksessä ei säädetä, että hallinto voisi aloittaa kurinpitomenettelyn tällä perusteella vain sillä edellytyksellä, että tämä henkilö on esittänyt hallinnolle perustellun avustuspyynnön.

(ks. 121 kohta)

9.      Vaikka henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevasta 3 artiklasta käy ilmi, että nimittävän viranomaisen on kurinpitomenettelyn aloittaakseen tukeuduttava tutkimusraporttiin, mikä edellyttää, että se suorittaa puolueettoman ja kontradiktorisen tutkimuksen esitettyjen seikkojen todenperäisyyden ja niihin liittyvien olosuhteiden selvittämiseksi, missään ei kielletä hallintoa toteuttamasta tällaista tutkimusta siten, että se vain tutkii sille ilmoitetut seikat ryhtymättä täydentäviin toimenpiteisiin.

Vaikka lisäksi hyvän hallinnon periaate velvoittaa kyseisen viranomaisen tutkimaan huolellisesti ja puolueettomasti kaikki sen käsiteltäväksi saatetun tapauksen kannalta merkitykselliset seikat, yhdessäkään säännöksessä ei säädetä, että tämä tutkimus pitäisi suorittaa asianomaisen puolesta ja tätä vastaan puhuvien seikkojen osalta. Hallinnolla ei nimittäin ole velvollisuutta asettua syytösten kohteena olevan virkamiehen sijaan etsiäkseen tämän puolesta sellaisia seikkoja, jotka voivat vapauttaa hänet vastuusta tai lieventää hänelle mahdollisesti määrättävää seuraamusta.

(ks. 123 ja 124 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Z v. yhteisöjen tuomioistuin, 266 ja 268 kohta