Language of document : ECLI:EU:F:2013:126

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 11. septembra 2013

Zadeva F‑126/11

José António de Brito Sequeira Carvalho

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinska ureditev – Disciplinski postopek – Disciplinski ukrep – Opomin – Člen 25 Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Člen 22a Kadrovskih predpisov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero J. A. de Brito Sequeira Carvalho v bistvu predlaga, naj se odločba Evropske komisije z dne 24. marca 2011, s katero mu je bil izrečen opomin, razglasi za nično in naj se Komisiji naloži, da povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Odločitev:      Tožba se zavrne. J. A. de Brito Sequeira Carvalho nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

Povzetek

1.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Preiskava pred uvedbo disciplinskega postopka – Obveznost, da se v odločbi o sankcioniranju, sprejeti ob koncu postopka, navede oseba, ki je izvedla preiskavo – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga IX, člen 3)

2.      Uradniki – Pravice in obveznosti – Svoboda izražanja – Izvajanje – Meje – Ugled službe – Pojem – Razkritje domnevnih nezakonitosti, ki se nanašajo na drugega uradnika, v okviru predhodne upravne pritožbe – Obveznosti uradnika

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 12 in 90)

3.      Uradniki – Pravice in obveznosti – Svoboda izražanja – Razkritje dejstev, na podlagi katerih je mogoča domneva o obstoju nezakonite dejavnosti ali hude kršitve obveznosti – Zaščita pred disciplinskimi postopki – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 22a)

4.      Uradniki – Pravice in obveznosti – Svoboda izražanja – Izvajanje – Meje – Ugled službe – Akti, ki bi lahko škodovali ugledu službe – Pojem – Širitev obtožb v zvezi z drugim uradnikom

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 12, 22a, 22b in 24)

5.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Disciplinski postopek – Spoštovanje pravice do obrambe – Naložitev sankcije zaradi elektronske pošte, ki jo je poslal uradnik – Obveznost uprave, da posreduje kopijo pošte – Meje

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga IX, člen 2)

6.      Uradniki – Pravice in obveznosti – Spoštovanje ugleda službe – Obseg – Ravnanje drugega uradnika, ki je v nasprotju s pravili – Nevplivanje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 12)

7.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Disciplinski postopek – Disciplinski in sočasen kazenski pregon glede istih dejstev – Prekinitev disciplinskega postopka – Uporaba za kazenski pregon, ki ga je uradnik sprožil proti sodelavcu – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga IX, člen 25)

8.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Disciplinski postopek – Poseg v dostojanstvo drugega uradnika ali uslužbenca – Uvedba postopka, ki je odvisna od tega, ali oškodovanec vloži utemeljeno prošnjo za pomoč – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 24 in Priloga IX)

9.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Preiskava pred uvedbo disciplinskega postopka – Diskrecijska pravica uprave – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga IX, člen 3)

1.      Uprave nobena določba ne zavezuje, da v odločbi o sankcioniranju navede osebo, ki je izvedla upravno preiskavo, določeno v členu 3 Priloge IX h Kadrovskim predpisom.

(Glej točko 69.)

2.      Uradnik ne more zahteve ali pritožbe uporabiti za to, da bi obtožbe v zvezi z njegovim sodelavcem širil tretjim osebam. Tudi v okviru uresničevanja pravic, določenih v členu 90 Kadrovskih predpisov, v zvezi z vložitvijo zahteve ali pritožbe pri organu za imenovanja, uradnika namreč zavezujeta diskretnost in zmernost, ki se zahteva na podlagi dolžnosti objektivnosti in nepristranskosti ter spoštovanja ugleda službe, časti oseb in domneve nedolžnosti.

Kadar namerava uradnik izpodbijati zakonitost akta, mu mora biti res omogočeno, da navede razloge, očitke in trditve, ki se mu zdijo potrebne, in da v ta namen graja tretje, vendar so te graje s potrebo zadevne osebe, da zagovarja svoje stališče, lahko upravičene le, če so omejene na tisto, kar je za to zagovarjanje potrebno.

(Glej točke 72, 73 in 87.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 13. januar 2011, Nijs proti Računskem sodišču, F‑77/09, točki 70 in 73.

3.      Čeprav člen 22a Kadrovskih predpisov varuje uradnike oziroma uslužbence, ki svojo institucijo opozorijo na obnašanje drugega uradnika oziroma uslužbenca, ki bi lahko pomenilo hudo kršenje obveznosti uradnikov, se za to varstvo zahteva, da ti uradniki oziroma uslužbenci sami spoštujejo postopek, določen v členu 22a Kadrovskih predpisov. Zaradi ohranitve poklicnega ugleda uradnika oziroma uslužbenca, na katerega se nanašajo informacije, posredovane instituciji, dokler disciplinski organ ne odloči o njegovi zadevi, člen 22a zlasti določa seznam oseb, ki jim je mogoče posredovati te informacije.

(Glej točko 77.)

4.      Uradnik, ki javno izraža huda obrekovanja, ki bi lahko škodovala časti nekaterih oseb – ne samo zaradi obtožb, ki lahko škodujejo njihovemu osebnostnemu dostojanstvu, ampak tudi zaradi navedb, ki okrnijo njihov poklicni ugled – krši dolžnost vzdržanja vsakršnega ravnanja in obnašanja, ki bi lahko škodovala ugledu njegove službe, kot je določeno v členu 12 Kadrovskih predpisov.

Zato je pošiljanje elektronskih pošt z obtožbami osebam, ki niso navedene med organi iz členov 22a, 22b in 24 Kadrovskih predpisov, kršitev člena 12 Kadrovskih predpisov, pri čemer sploh ni treba preveriti utemeljenosti navedenih obtožb.

Enako velja, če se obtožbe v zvezi z drugim uradnikom posredujejo visokim predstavnikom Komisije v nasprotju s členom 12 Kadrovskih predpisov, ki je eden od posebnih izrazov dolžnosti lojalnosti, ki uradniku nalaga ne samo, da se vzdrži ravnanja, ki škoduje ugledu službe in spoštovanju, ki ga je treba izkazovati do institucije in njenih organov, ampak tudi, da izkazuje, zlasti če ima višji naziv, korektno in spoštljivo ravnanje.

(Glej točke 85, 86 in 91.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 7. marec 1996, Williams proti Računskem sodišču, T‑146/94, točki 66 in 67; 19. maj 1999, Connolly proti Komisiji, T‑34/96 in T‑163/96, točke 123, 124 in od 127 do 130; 12. september 2000, Teixeira Neves proti Sodišču, T‑259/97, točka 29;

Sodišče za uslužbence: 8. november 2007, Andreasen proti Komisiji, F‑40/05, točka 234; zgoraj navedena Nijs proti Računskem sodišču, točka 67; 5. december 2012, Z proti Sodišču, F‑88/09 in F‑48/10, točka 252, predmet pritožbenega postopka, ki teče pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑88/13 P.

5.      Pravica do obrambe sicer res zahteva, da se kopija dokumenta, na katerega se organ za imenovanje namerava opreti pri sprejetju disciplinskega ukrepa, posreduje zadevni osebi, vendar lahko nerazkritje dokumenta povzročiti razglasitev ničnosti zadevne odločbe le, če je očitke zoper to osebo mogoče dokazati samo s temi dokumenti.

V zvezi z ukrepom, sprejetim na podlagi elektronske pošte, velja, da če je uradnik, proti kateremu teče disciplinski postopek, pošiljatelj pošte in če je od njenega pošiljanja preteklo manj kot pet let, lahko institucija upravičeno šteje, da je ta pošiljatelj ohranil kopijo in da mu ni treba dati nove.

(Glej točke 97, 127 in 131.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. januar 2004, Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, združene zadeve C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P in C‑219/00 P, točke 68, 71 in od 73 do 75;

Sodišče prve stopnje: 3. julij 2001, E proti Komisiji, T‑24/98 in T‑241/99, točka 92.

6.      Uradnik ne more ravnanja drugega uradnika, za katerega šteje, da je v nasprotju s pravili ali celo škodljivo za njegovo dostojanstvo, uporabiti kot izgovor za kršitev dolžnost lojalnosti in spoštovanje ugleda svoje službe, določenih v členu 12 Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 108.)

7.      Načelo, da „kazenski postopek zadrži disciplinski postopek“, ki je v bistvu navedeno v členu 25 Priloge IX h Kadrovskim predpisom, se nanaša na položaj uradnika, proti kateremu je sočasno uveden kazenski pregon zaradi dejstev iz disciplinskega postopka, in ne na položaj uradnika, ki je sprožil kazenski pregon proti svojemu sodelavcu.

(Glej točko 113.)

8.      Glede disciplinskega postopka v zvezi s škodo, ki naj bi jo uradnik povzročil dostojanstvu drugega uradnika ali uslužbenca, ni v nobeni določbi Kadrovskih predpisov navedeno, da lahko uprava disciplinski postopek iz tega razloga uvede le, če je ta oseba pri upravi vložila utemeljeno prošnjo za pomoč.

(Glej točko 121.)

9.      Iz člena 3 Priloge IX h Kadrovskim predpisom sicer izhaja, da se mora organ za imenovanje pred začetkom disciplinskega postopka opreti na poročilo o preiskavi, s čimer se zahteva izvedba nepristranske in kontradiktorne preiskave, da se dokaže resničnost navedenih dejstev in njihovih okoliščin, vendar upravi nič ne prepoveduje, da bi to preiskavo izvedla zgolj tako, da preuči dejstva, za katera je izvedela, brez sprejetja dodatnih ukrepov.

Načelo dobrega upravljanja navedeni organ prav tako sicer zavezuje k skrbni in nepristranski preučitvi vseh upoštevnih okoliščin primera, ki ga obravnava, toda v nobeni določbi ni navedeno, da mora biti preiskava obremenilna in razbremenilna. Uprava namreč ni dolžna, da nadomesti obdolženega uradnika in namesto njega išče vsakršen dokaz, ki bi ga lahko razbremenil ali omilil sankcijo, ki bo sprejeta.

(Glej točki 123 in 124.)

Napotitev na:

Sodišče: zgoraj navedena sodba Z proti Sodišču, točki 266 in 268.