Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)


16 септември 2013 година


Съединени дела F‑23/12 и F‑30/12


Jérôme Glantenay и Marco Cecchetto

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/204/10 — Подбор по квалификации — Елиминиране на кандидати без конкретно разглеждане на техните дипломи и професионален опит“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която жалбоподателите искат да бъдат отменени решенията на конкурсната комисия на общ конкурс EPSO/AD/204/10 да отхвърли от участие в конкурсната процедура на съответните им кандидатури

Решение:      Отменя решенията на конкурсната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AD/204/10 да отхвърли от участие в конкурсната процедура на кандидатурите на г‑н Bonagurio, г‑н Cecchetto, г‑н Gecse, г‑н Glantenay, г‑н Gorgol, г‑н Kalamees, г‑н Skrobich, г‑жа Venckunaite и г‑жа Załęska, без да ги разгледа на втория етап от подбора по квалификации, предвиден в обявлението за конкурса. Отхвърля жалбите по дела F‑23/12 и F‑30/12 в останалата им част. Европейската комисия понася девет десети от направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от г‑н Bonagurio, г‑н Cecchetto, г‑н Gecse, г‑н Glantenay, г‑н Gorgol, г‑н Kalamees, г‑н Skrobich, г‑жа Venckunaite и г‑жа Załęska. Г‑жа Cruceru понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати една десета от съдебните разноски на Европейската комисия.


Резюме


1.      Съдебно производство — Искова молба или жалба — Искания — Изменение в хода на производството — Условие

(член 35 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

2.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Дата на определяне на състава — Посочване на всички членове на конкурсната комисия за първи път — Последици от промяната в състава поради оставка на някои от членовете — Липса

(член 3 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Задължение за публикуване на състава преди началото на изпитите — Липса

(член 3 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Състав — Достатъчна неизменност за гарантиране на съгласувано оценяване на кандидатите — Обхват — Задължение за присъствие на членовете по време на писмения изпит — Липса

(член 3 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

5.      Искове и жалби на длъжностните лица — Жалба срещу решение за недопускане до конкурсни изпити — Възможност за позоваване на нередност в обявлението за конкурса

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

6.      Длъжностни лица — Конкурс — Организация — Право на преценка на органа по назначаване — Граници

(член 27 от Правилника за длъжностните лица; членове 1, 4 и 5 от приложение III към него)

7.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс по документи и изпит — Преценка на заслугите на кандидатите — Елиминиране на кандидати в зависимост от коефициент на тежест на отговорите, които са дали на поставени им на етапа на предварителния подбор въпроси — Липса на конкретно разглеждане от конкурсната комисия на дипломите и професионалния опит на кандидатите — Недопустимост

(член 5, първа и трета алинея от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

1.      Съгласно член 35 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба само изложените в жалбата искания могат да бъдат взети предвид и поради това в хода на производството страните по принцип не могат — освен при изменение в предмета на спора — да представят нови искания или да разширяват предмета на съществуващи искания. Единствено при наличие на ново обстоятелство, което може да има отражение върху предмета на жалбата, както по-специално приемането по време на производството на акт, който отменя и заменя обжалвания акт, може да се допусне промяна на исканията на жалбоподателя.

(вж. точка 34)


Позоваване на:

Съд — 8 юли 1965 г., Krawczynski/Комисия, 83/63; 3 март 1982 г., Alpha Steel/Комисия, 14/81, точка 8

2.      Макар задължително да трябва да е съставена, преди да започне подборът на кандидатите, конкурсната комисия, натоварена с оценяването на кандидатите в конкурса, следва да се разглежда като съставена от момента, когато всички нейни членове са посочени за първи път от органа по назначаване. Действително, ако поради оставка на някои от членовете ѝ съставът на конкурсната комисия може да претърпи промени, това обстоятелство не може да влияе с обратна сила върху датата, на която въпросната конкурсна комисия следва да се разглежда като съставена.

(вж. точка 43)


3.      Дори и да се приеме, че органът по назначаване е длъжен да публикува състава на всяка конкурсна комисия преди началото на изпитите, спазването на това задължение не представлява съществено изискване, чието неспазване може да доведе до нищожност на решенията, взети от конкурсна комисия, тъй като не е от такова естество, че да има отражение върху посочените решения или да лиши кандидатите от гаранция. От една страна, познаването на самоличността на членовете на конкурсна комисия не може да повлияе върху шансовете за успех на кандидата, тъй като подборът на кандидатите се прави с оглед на критериите, определени в обявлението за конкурс, а не в зависимост от самоличността на членовете на конкурсната комисия. От друга страна, въпреки че публикуването на списъка на членовете на конкурсна комисия има за цел да позволи на кандидатите да се уверят, че по отношение на един или друг от членовете на конкурсната комисия, пред които те се явяват, не е налице конфликт на интереси, късното публикуване на списъка на членовете на конкурсна комисия не може да лиши кандидатите от гаранция, тъй като те винаги могат да се позоват на евентуален конфликт на интереси в последващо обжалване на решението на конкурсната комисия да не бъдат включени в списъка с резерви.

(вж. точка 46)


4.      При устен изпит, за да се гарантира на кандидатите последователност и обективност на оценките и предвид характерното за един такъв конкурс сравняване е необходимо присъствието на всички членове на конкурсната комисия или поне поддържането на известна стабилност в състава на конкурсната комисия. Поддържането на подобна стабилност, изглежда, обаче не е необходимо, за да се гарантира спазването на принципите на равно третиране при писмените изпити. Всъщност член на конкурсната комисия, който не е присъствал, когато другите членове на комисията са разглеждали работата на даден кандидат, може, ако прецени за необходимо, да я разгледа впоследствие, за да я сравни с други и по този начин да участва активно в нейното оценяване.

(вж. точка 49)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 26 януари 2005 г., Roccato/Комисия, T‑267/03, точка 38

Съд на публичната служба — 29 септември 2010 г., Brune/Комисия, F‑5/08, точка 41; 29 септември 2010 г., Honnefelder/Комисия, F‑41/08, точка 36

5.      Жалбоподател има право да се позовава, когато подава жалба срещу решението на конкурсна комисия, на всякакво нарушение при провеждането на конкурса, в това число и на такова, до което се стига поради самия текст на обявлението за конкурса. Всъщност преди кандидатурите на жалбоподателите да са били отхвърлени от конкурсната комисия, техният правен интерес по отношение на обявлението за конкурса все още е бил неопределен, така че те не могат да бъдат упрекнати, че не са обжалвали обявлението в сроковете, предвидени в членове 90 и 91 от Правилника.

(вж. точка 65)


Позоваване на:

Съд — 11 август 1995 г., Комисия/Noonan, C‑448/93 P, точка 17

6.      Организирането на конкурс има за цел да се наберат служители за попълване на свободни работни места в рамките на институциите и следователно, както е видно по-специално от член 1, първа алинея и от член 4 от приложение III към Правилника, органът по назначаване е компетентен да изготви обявлението за конкурса и на това основание да вземе решение за най-подходящия метод на подбор на кандидатите в зависимост от изискванията, свързани с подлежащите на заемане длъжности, и в по-общ план, в зависимост от интереса на службата.

Все пак упражняването на това право на преценка от органа по назначаването, независимо от броя на лицата, които може да представят формуляр за кандидатстване в съответния конкурс, задължително се ограничава от спазването на действащите в момента разпоредби, както и на общите принципи на правото. От това следва, че избраният от органа по назначаването метод трябва първо да има за цел да се назначат лица със способности и ефикасност, отговарящи на най-високите стандарти, в съответствие с член 27 от Правилника, второ, в съответствие с член 5 от приложение III към Правилника да се възложи на независима конкурсна комисия задачата да прецени във всеки отделен случай дали представените дипломи или професионалният опит на всеки кандидат съответстват на нивото, което се изисква от Правилника и от обявлението за конкурс, и трето, да се постигне последователен и обективен подбор на кандидатите.

(вж. точки 69 и 70)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 27 септември 2006 г., Blackler/Парламент, T‑420/04, точки 23 и 45

7.      Противоречи на разпоредбите на Правилника, както и на общите принципи, уреждащи конкурсите, метод на подбор по квалификации, който се изразява в това да се попитат кандидатите, с помощта на въпросник, дали считат, че отговарят на определен набор изисквания относно обучението и професионалния им опит, а след това в зависимост от отговорите на всички кандидати да се установи праг, под който кандидатите, които след прилагане на коефициента на тежест, не събират достатъчен брой положителни отговори, отчетени под формата на точки, се елиминират.

Всъщност от член 5, първа и трета алинея от приложение III към Правилника следва, че в случай на подбор по квалификации конкурсната комисия е длъжна да разгледа дали дипломите и опитът на кандидатите отговарят на изискванията, предвидени в обявлението за конкурс. Този метод на подбор обаче не предвижда никакъв контрол от страна на конкурсната комисия по отношение съответствието на документите и професионалните квалификации, притежавани от кандидатите, и задължително предполага, че последните не са подбрани в зависимост от съответствието на техните дипломи или на професионалния им опит, а с идеята, че притежават такива, което не представлява достатъчно обективна информация, за да се гарантира подборът на най-добрите кандидати, нито последователността на направения подбор.

Освен това когато броят точки, които един кандидат трябва да получи, за да бъде разгледано досието му при втория етап, зависи от броя точки на другите кандидати, този кандидат може следователно да бъде елиминиран единствено поради факта че други кандидати са дали положителен отговор на някои въпроси поради твърде благоприятно за тях тълкуване на установените критерии, неправилно разбиране на въпросите или неправилна преценка на стойността на дипломите или професионалния им опит, тъй като всеки зададен въпрос изисква твърде субективна преценка от страна на кандидата по отношение на съответствието на неговите дипломи и професионален опит. В този смисъл посоченият метод на подбор не гарантира в достатъчна степен обективността и последователността на оценката.

Ето защо, като предвиждат елиминирането на някои от кандидатите в конкурс, с мотива че техните дипломи и професионален опит не съответстват в достатъчна степен, без това съответствие да е разгледано конкретно от конкурсната комисия, разпоредбите от обявлението за конкурс относно първия етап от процедурата за подбор по квалификации неправомерно ограничават правомощията на конкурсната комисия и следователно трябва да се разглеждат като незаконосъобразни.

(вж. точки 71—74 и 76)


Позоваване на:

Общ съд — 14 декември 2011 г., Комисия/Pachtitis, T‑361/10 P, точка 43; 14 декември 2011 г., Комисия/Vicente Carbajosa и др., T‑6/11 P, точка 58

Съд на публичната служба — 24 април 2013 г., CB/Комисия, F‑73/11, точки 50—52