Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

16. rujna 2013.

Spojeni predmeti F‑23/12 i F‑30/12

Jérôme Glantenay i Marco Cecchetto

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/204/10 – Odabir na temelju kvalifikacija – Eliminiranje kandidata bez stvarne provjere njihovih diploma i profesionalnog iskustva“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom tužitelji traže poništenje odluka povjerenstva za odabir na otvorenom natječaju EPSO/AD/204/10 o odbijanju njihovih prijava.

Odluka:      Poništavaju se odluke povjerenstva za odabir na otvorenom natječaju EPSO/AD/204/10 o isključivanju prijava D. Bonagurija, M. Cecchetta, A. Gecsea, J. Glantenayja, B. Gorgola, A. Kalameesa i K. Skrobicha, kao i I. Venckunaite i M. Załęske, iz postupka natječaja, bez njihova ispitivanja u okviru druge etape odabira na temelju kvalifikacija predviđene u obavijesti u natječaju. Tužbe u predmetima F‑23/12 i F‑30/12 u preostalim se dijelovima odbijaju. Europska komisija snosi devet desetina vlastitih troškova te joj se nalaže snošenje troškova D. Bonagurija, M. Cecchetta, A. Gecsea, J. Glantenayja, B. Gorgola, A. Kalameesa i K. Skrobicha, kao i I. Venckunaite i M. Załęske. I. Cruceru snosi svoje troškove te joj se nalaže snošenje desetine troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Zahtjev – Izmjena u tijeku postupka – Pretpostavka

(čl. 35. Poslovnika Službeničkog suda)

2.      Dužnosnici – Natječaj – Povjerenstvo za odabir – Datum osnivanja – Imenovanje članova po prvi put – Utjecaj promjene sastava uslijed ostavke nekih članova – Nepostojanje

(čl. 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Natječaj – Povjerenstvo za odabir – Obveza objave sastava prije početka testiranja – Nepostojanje

(čl. 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

4.      Dužnosnici – Natječaj – Povjerenstvo za odabir – Sastav – Dovoljna stabilnost radi osiguranja dosljednog ocjenjivanja kandidata – Opseg – Obveza prisutnosti članova tijekom pisanih ispita – Nepostojanje

(čl. 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

5.      Tužbe dužnosnikâ – Tužba protiv odluke o nedopuštanju sudjelovanja u testiranjima na natječaju – Mogućnost pozivanja na nepravilnost obavijesti o natječaju

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

6.      Dužnosnici – Natječaj – Organizacija – Diskrecijska ovlast tijela za imenovanje – Granice

(čl. 27. Pravilnika o osoblju za dužnosnike; čl. 1. , 4. i 5. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

7.      Dužnosnici – Natječaj – Natječaj temeljen na kvalifikacijama i testovima – Ocjena zasluga kandidata – Eliminiranje kandidata prema njihovim odgovorima na ponderirana pitanja u predselekcijskom stadiju – Nepostojanje stvarne provjere diploma i profesionalnog iskustva kandidata – Nedopuštenost

(čl. 5. st. 1. i 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

1.      Sukladno članku 35. Poslovnika Službeničkog suda, jedino se zahtjev iz tužbe kojom se pokreće postupak može uzeti u obzir i da, slijedom toga, stranka u načelu ne može tijekom postupka iznijeti novi zahtjev ili proširiti predmet postojećeg zahtjeva, a da se pritom ne izmijeni predmet spora. Tužitelju se može dopustiti da prilagodi svoj zahtjev samo ako postoji novi element koji može imati utjecaj na predmet tužbe, kao što je osobito donošenje akta koji ukida ili zamjenjuje osporavani akt tijekom postupka.

(t. 34.)

Izvori:

Sud: 8. srpnja 1965., Krawczynski/Komisija, 83/63; 3. ožujka 1982., Alpha Steel/Komisija, 14/81, t. 8.

2.      Iako povjerenstvo za odabir zaduženo za procjenu kandidata na natječaju nužno mora biti osnovano prije početka odabira kandidata na temelju kvalifikacija, treba ga smatrati osnovanim kad je tijelo za imenovanje po prvi put imenovalo sve članove. Naime, iako se sastav navedenog povjerenstva može mijenjati uslijed ostavke nekih njegovih članova, ta okolnost ne može imati retroaktivni učinak na dan otkad se to povjerenstvo treba smatrati osnovanim.

(t. 43.)

3.      Pretpostavivši da je tijelo za imenovanje imalo obvezu objaviti sastav svakog povjerenstva za odabir na natječaju prije početka testiranja, poštovanje te obveze ne predstavlja osnovni preduvjet zbog čijeg izostanka odluke povjerenstva za odabir ne bi bile valjane, s obzirom na to da nije takve prirode da ima utjecaj na navedene odluke ili da lišava kandidate nekog jamstva. S jedne strane, poznavanje identiteta članova povjerenstva za odabir na natječaju nije takve prirode da utječe na šanse kandidata za uspjeh, jer se odabir kandidata vrši s obzirom na kriterije utvrđene u obavijesti u natječaju, a ne s obzirom na identitet članova navedenog povjerenstva za odabir. S druge strane, iako objava popisa članova povjerenstva za odabir na natječaju ima za cilj omogućiti kandidatima da osiguraju nepostojanje sukoba interesa u odnosu na jednog ili drugog člana povjerenstva pred kojim se predstavljaju, tužitelji ne tvrde da je takav sukob interesa postojao u ovom slučaju. Nadalje, zakašnjela objava popisa članova povjerenstva za odabir na natječaju ne može, općenito gledajući, uskratiti kandidatima jamstva, s obzirom na to da se oni uvijek mogu pozvati na eventualni sukob interesa u kasnijem pravnom sredstvu upravljenom protiv odluke navedenog povjerenstva da ih ne uključi u popis uspješnih kandidata.

(t. 46.)

4.      Kako bi se tijekom usmenog ispita kandidatima zajamčila dosljednost i objektivnost ocjenjivanja te s obzirom na uspoređujući karakter natječaja, potrebna je prisutnost svih članova povjerenstva ili barem održavanje određene stabilnosti u sastavu povjerenstva za odabir. Međutim, što se tiče pisanih ispita, održavanje takve stabilnosti nije nužno da bi se osiguralo poštovanje načelâ jednakog postupanja. Naime, član povjerenstva za odabir koji nije bio prisutan kad su ostali članovi povjerenstva pregledavali test kandidata može, ako smatra potrebnim, naknadno pregledati taj test kako bi ga usporedio s ostalima te tako aktivno sudjelovati u njegovoj procjeni.

(t. 49.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 26. siječnja 2005., Roccato/Komisija, T‑267/03, t. 38.

Službenički sud: 29. rujna 2010., Brune/Komisija, F‑5/08, t. 41.; 29. rujna 2010., Honnefelder/Komisija, F‑41/08, t. 36.

5.      Tužitelj se ima pravo u tužbi protiv odluke povjerenstva za odabir na natječaju pozivati na svaku nepravilnost koja se pojavila tijekom odvijanja natječaja, uključujući i onu čije se podrijetlo može naći u samom tekstu obavijesti o natječaju. Naime, sve dok povjerenstvo za odabir nije odbilo prijave tužitelja, njihov pravni interes za podnošenje tužbe protiv obavijesti o natječaju bio je neizvjestan, tako da im se ne može staviti na teret što nisu osporavali navedenu obavijest u rokovima predviđenim u člancima 90. i 91. Pravilnika o osoblju.

(t. 65.)

Izvori:

Sud: 11. kolovoza 1995., Komisija/Noonan, C‑448/93 P, t. 17.

6.      Cilj organizacije natječaja jest popuniti slobodna radna mjesta u institucijama i da je dakle, kao što proizlazi iz članka 4. Priloga III. Pravilniku o osoblju, na tijelu za imenovanje da sastavi obavijest o natječaju i u tu svrhu odluči o najprikladnijoj metodi odabira kandidata, s obzirom na kriterije povezane s radnim mjestom koje treba popuniti i, općenitije, na interes službe.

Međutim, valja naglasiti da je korištenje te diskrecijske ovlasti od strane tog tijela, neovisno o tome koliki se broj osoba može prijaviti na natječaj u pitanju, nužno ograničeno odredbama na snazi i općim načelima prava. Slijedi da metoda koju tijelo za imenovanje izabere mora, kao prvo, ići za zapošljavanjem najsposobnijih i najučinkovitijih kandidata, sukladno članku 27. Pravilnika o osoblju, kao drugo, sukladno članku 5. Priloga III. Pravilniku o osoblju, dodijeliti neovisnom povjerenstvu za odabir zadaću ocjene, pojedinačno, odgovaraju li podnesene diplome ili profesionalno iskustvo kandidata razini koju zahtijevaju Pravilnik o osoblju i obavijest o natječaju te, kao treće, uspjeti dosljedno i objektivno odabrati kandidate.

(t. 69. i 70.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 27. rujna 2006., Blackler/Parlament, T‑420/04, t. 23. i 45.

7.      Protivna je odredbama Pravilnika o osoblju, kao i općim načelima koja uređuju natječaje, metoda odabira na temelju kvalifikacija koja se sastoji u ispitivanju kandidata putem upitnika smatraju li oni da zadovoljavaju sve uvjete u vezi sa svojim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom, a zatim, s obzirom na odgovore svih kandidata, u tome da se utvrdi prag ispod kojeg će biti eliminirani oni kandidati koji nakon pondera nemaju dovoljan broj potvrdnih odgovora, uračunatih u obliku bodova.

Naime, iz članka 5. alineja 1. i 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju proizlazi da je u slučaju odabira na temelju kvalifikacija na povjerenstvu za odabir da ocijeni odgovaraju li diplome i iskustva kandidata uvjetima određenima u obavijesti o natječaju. Naime, iz članka 5. alineja 1. i 3. Priloga III. Pravilniku o osoblju proizlazi da je u slučaju odabira na temelju kvalifikacija na povjerenstvu za odabir da ocijeni odgovaraju li diplome i iskustva kandidata uvjetima određenima u obavijesti o natječaju. Međutim, navedena metoda ne predviđa nikakvu kontrolu povjerenstva za odabir što se tiče relevantnosti diploma i profesionalnih kvalifikacija kandidata i nužno podrazumijeva da ti kandidati nisu izabrani s obzirom na relevantnost svojih diploma ili profesionalnog iskustva, već isključivo s obzirom na ideju da ih imaju, što ne predstavlja dovoljno objektivan čimbenik koji bi jamčio odabir najboljih kandidata i dosljednost provedenog odabira.

Štoviše, kad broj bodova koji kandidat mora dobiti da bi njegov dosje bio ispitan tijekom druge etape ovisi o broju bodova drugih kandidata, taj kandidat slijedom toga može biti eliminiran samo zato što su drugi kandidati potvrdno odgovorili na određena pitanja nakon što su protumačili postavljene kriterije na način koji im veoma ide u korist, pogrešno shvatili pitanja ili pogrešno ocijenili važnost svojih diploma ili profesionalnog iskustva, s obzirom na to da svako pitanje zahtijeva vrlo subjektivnu procjenu od strane kandidata što se tiče relevantnosti njegovih diploma i profesionalnog iskustva. U tom smislu, navedena metoda odabira u dovoljnoj mjeri ne jamči objektivnost i dosljednost ocjenjivanja.

Prema tome, time što predviđaju eliminiranje određenih kandidata iz razloga što njihove diplome i profesionalno iskustvo nisu dovoljno relevantni, a da pritom povjerenstvo za odabir tu relevantnost nije stvarno provjerilo, odredbe obavijesti o natječaju u vezi s prvom etapom postupka odabira na temelju kvalifikacija neopravdano ograničavaju isključiva prava navedenog povjerenstva pa ih stoga treba smatrati protupravnima.

(t. 71. do 74. i 76.)

Izvori:

Službenički sud: 24. travnja 2013., CB/Komisija, F‑73/11, t. 50. do 52.

Opći sud Europske unije: 14. prosinca 2011., Komisija/Pachtitis, T‑361/10 P, t. 43.; 14. prosinca 2011.; Komisija/Vicente Carbajosa i dr., T‑6/11 P, t. 58.