Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

16 septembrie 2013

Cauzele conexate F‑23/12 și F‑30/12

Jérôme Glantenay și Marco Cecchetto

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Anunțul de concurs EPSO/AD/204/10 – Selecție pe bază de dosare – Eliminarea candidaților fără o examinare concretă a diplomelor și a experienței lor profesionale”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care reclamanții solicită anularea deciziilor comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AD/204/10 de a nu reține candidaturile fiecăruia dintre ei

Decizia:      Anulează deciziile comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AD/204/10 de a elimina din cadrul procedurii de concurs candidaturile domnilor Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees și Skrobich, precum și pe cele ale doamnelor Venckunaite și Załęska fără ca aceste candidaturi să fie examinate în cadrul celei de a doua etape a selecției pe bază de dosare, prevăzută în anunțul de concurs. Respinge în rest acțiunile formulate în cauzele F‑23/12 și F‑30/12. Comisia Europeană suportă nouă zecimi din cheltuielile sale de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnii Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees și Skrobich, precum și de doamnele Venckunaite și Załęska. Doamna Cruceru suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte o zecime din cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

1.      Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Concluzii – Modificare pe parcursul judecății – Condiție

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35)

2.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Data constituirii – Desemnare pentru prima oară a tuturor membrilor – Efectele evoluției componenței ca urmare a demisiei anumitor membri – Inexistență

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 3)

3.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Obligație de a publica componența înainte de începerea probelor – Inexistență

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 3)

4.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Componență – Stabilitate suficientă pentru a asigura evaluarea coerentă a candidaților – Întindere – Obligația ca membrii să fie prezenți în cursul probei scrise – Inexistență

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 3)

5.      Acțiune introdusă de funcționari – Acțiune îndreptată împotriva unei decizii de neadmitere la probele unui concurs – Posibilitate de invocare a nelegalității anunțului de concurs

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

6.      Funcționari – Concurs – Organizare – Putere de apreciere a autorității împuternicite să facă numiri – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 27; anexa III, art. 1, 4 și 5)

7.      Funcționari – Concurs – Concurs pe bază de dosare și de examene – Apreciere a meritelor candidaților – Eliminare a candidaților în funcție de răspunsurile lor, în urma luării în considerare a ponderii criteriilor, la întrebările puse în cadrul fazei de preselecție – Lipsa unei examinări concrete de către comisia de evaluare a diplomelor și a experienței profesionale a candidaților – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 5 primul și al treilea paragraf)

1.      În conformitate cu articolul 35 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, numai concluziile cuprinse în cererea de sesizare a instanței pot fi luate în considerare și, prin urmare, o parte nu poate, din principiu, să prezinte concluzii noi în cursul procedurii sau să extindă obiectul unor concluzii existente, în caz contrar modificându‑se obiectul litigiului. Numai în cazul în care există un element nou care ar putea afecta obiectul acțiunii, cum ar fi de exemplu adoptarea în cursul procedurii a unui act care abrogă și înlocuiește actul atacat, este admisibilă cererea unui reclamant de a‑și adapta concluziile.

(a se vedea punctul 34)

Trimitere la:

Curte: 8 iulie 1965, Krawczynski/Comisia, 83/63; 3 martie 1982, Alpha Steel/Comisia, 14/81, punctul 8

2.      Deși comisia de evaluare însărcinată să aprecieze candidații din cadrul unui concurs trebuie în mod necesar să fie constituită înainte să înceapă selecția candidaților, o comisie de evaluare trebuie considerată ca fiind constituită atunci când ansamblul membrilor săi a fost desemnat pentru prima oară de autoritatea împuternicită să facă numiri. Astfel, chiar dacă, din cauza demisiei unora dintre membrii săi, componența acestei comisii de evaluare poate să evolueze, acest fapt nu este de natură să influențeze în mod retroactiv data la care respectiva comisie de evaluare trebuie considerată ca fiind constituită.

(a se vedea punctul 43)

3.      Presupunând că autoritatea împuternicită să facă numiri ar avea obligația de a publica componența fiecărei comisii de evaluare a unui concurs înainte de începerea probelor, respectarea acestei obligații nu ar constitui o normă fundamentală de procedură a cărei încălcare ar putea determina nulitatea deciziilor adoptate de o comisie de evaluare, întrucât această încălcare nu este de natură să fi avut un efect asupra respectivelor decizii sau să fi lipsit candidații de o garanție. Pe de o parte, cunoașterea identității membrilor unei comisii de evaluare nu este de natură să influențeze șansele de reușită ale unui candidat, selecția candidaților efectuându‑se pe baza criteriilor stabilite în anunțul de concurs, iar nu în funcție de identitatea membrilor respectivei comisii de evaluare. Pe de altă parte, chiar dacă publicarea listei membrilor unei comisii de evaluare a unui concurs are drept scop să le permită candidaților să se asigure că nu există conflicte de interese în ceea ce îi privește pe membrii comisiei de evaluare în fața cărora se prezintă, publicarea tardivă a respectivei liste nu este de natură să lipsească candidații de o garanție, întrucât aceștia au în continuare posibilitatea să invoce existența unui eventual conflict de interese cu ocazia unei acțiuni ulterioare îndreptate împotriva deciziei respectivei comisii de evaluare de a nu îi înscrie pe lista de rezervă.

(a se vedea punctul 46)

4.      Pentru a le asigura candidaților posibilitatea de a beneficia, în cadrul unei probe orale, de evaluări coerente și obiective și ținând seama de caracterul comparativ al unui concurs, este necesară prezența tuturor membrilor comisiei de evaluare sau cel puțin menținerea unei anumite stabilități a componenței acesteia. Menținerea unei astfel de stabilități nu se dovedește însă a fi necesară, pentru a asigura respectarea principiului egalității de tratament, în ceea ce privește probele scrise. Astfel, un membru al comisiei de evaluare care nu este prezent în momentul în care ceilalți membri ai comisiei de evaluare examinează lucrarea unui candidat poate, dacă apreciază că este necesar, să examineze ulterior respectiva lucrare pentru a o compara cu celelalte și, prin urmare, poate să participe în mod activ la evaluarea ei.

(a se vedea punctul 49)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 26 ianuarie 2005, Roccato/Comisia, T‑267/03, punctul 38

Tribunalul Funcției Publice: 29 septembrie 2010, Brune/Comisia, F‑5/08, punctul 41; 29 septembrie 2010, Honnefelder/Comisia, F‑41/08, punctul 36

5.      Un reclamant are dreptul să invoce, cu ocazia unei acțiuni îndreptate împotriva deciziei unei comisii de evaluare a unui concurs, orice neregulă apărută în desfășurarea concursului, inclusiv cea a cărei origine se poate afla chiar în textul anunțului de concurs. Într‑adevăr, atât timp cât candidatura reclamantului nu a fost respinsă de comisia de evaluare, interesul acestuia de a exercita o acțiune împotriva anunțului de concurs este încă incert, astfel încât nu i se poate reproșa faptul că nu a atacat respectivul anunț în termenul prevăzut la articolele 90 și 91 din statut.

(a se vedea punctul 65)

Trimitere la:

Curte: 11 august 1995, Comisia/Noonan, C‑448/93 P, punctul 17

6.      Organizarea unui concurs are drept scop să asigure ocuparea posturilor care sunt vacante în cadrul instituțiilor și, prin urmare, astfel cum rezultă în special din articolul 1 primul paragraf și din articolul 4 din anexa III la statut, este de competența autorității împuternicite să facă numiri să întocmească anunțul de concurs și, în acest scop, să stabilească metoda de selecție a candidaților cea mai adecvată, în funcție de exigențele legate de posturile care urmează să fie ocupate și, mai general, de interesul serviciului.

Cu toate acestea, exercitarea de către autoritatea menționată a acestei puteri de apreciere, indiferent care este numărul de persoane care și‑ar putea depune candidatura pentru respectivul concurs, este în mod necesar limitată de respectarea dispozițiilor în vigoare, precum și a principiilor generale de drept. Rezultă că metoda aleasă de această autoritate trebuie, în primul rând, să urmărească recrutarea persoanelor cu cel mai înalt nivel de competență și de eficiență, în conformitate cu articolul 27 din statut, în al doilea rând, în conformitate cu articolul 5 din anexa III la statut, să confere numai unei comisii de evaluare independente sarcina de a aprecia, de la caz la caz, dacă diplomele prezentate sau experiența profesională a fiecărui candidat corespund nivelului impus de statut și de anunțul de concurs și, în al treilea rând, să realizeze o selecție coerentă și obiectivă a candidaților.

(a se vedea punctele 69 și 70)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 27 septembrie 2006, Blackler/Parlamentul European, T‑420/04, punctele 23 și 45

7.      Este contrară dispozițiilor statutului, precum și principiilor generale care guvernează concursurile o metodă de selecție pe bază de dosare care constă în a întreba candidații, în cadrul primei etape, prin intermediul unui chestionar, dacă consideră că îndeplinesc un ansamblu de condiții referitoare la formarea și la experiența lor profesională și apoi, în funcție de răspunsurile tuturor candidaților, în a stabili un prag sub care candidații care nu au, în urma luării în considerare a ponderii criteriilor, un număr suficient de răspunsuri pozitive, contabilizate sub formă de puncte, sunt eliminați.

Astfel, reiese din articolul 5 primul și al treilea paragraf din anexa III la statut că, în cazul unei selecții pe bază de dosare, revine comisiei de evaluare sarcina de a examina dacă diplomele și experiența candidaților îndeplinesc condițiile stabilite în anunțul de concurs. Or, metoda de selecție menționată nu prevede niciun control din partea comisiei de evaluare în ceea ce privește pertinența titlurilor și a calificărilor profesionale ale candidaților și implică în mod necesar că aceștia din urmă nu sunt selecționați în funcție de pertinența diplomelor sau a experienței lor profesionale, ci în funcție de modul în care percep respectivii candidați aceste diplome și această experiență, ceea ce nu constituie un element suficient de obiectiv pentru a fi garantată alegerea celor mai buni candidați și nici coerența selecției realizate.

În plus, atunci când numărul de puncte pe care un candidat trebuie să îl obțină pentru ca dosarul său să fie examinat în cadrul celei de a doua etape depinde de numărul de punctele ale celorlalți candidați, acest candidat poate astfel să fie eliminat numai din cauza faptului că alți candidați au răspuns afirmativ la anumite întrebări în urma unei interpretări a criteriilor stabilite care le era excesiv de favorabilă, a unei greșite înțelegeri a întrebărilor sau a unei aprecieri eronate a valorii diplomelor sau a experienței lor profesionale, fiecare întrebare pusă implicând o apreciere foarte subiectivă din partea candidatului cu privire la pertinența diplomelor și a experienței sale profesionale. În acest sens, această metodă de selecție nu garantează în mod suficient obiectivitatea și coerența notării.

În consecință, prin faptul că prevăd eliminarea anumitor candidați din cadrul unui concurs pentru motivul că diplomele și experiența lor profesională nu ar fi suficient de pertinente, fără ca această pertinență să fie examinată concret de comisia de evaluare a concursului, dispozițiile anunțului de concurs referitoare la prima etapă a procedurii de selecție pe bază de dosare restrâng în mod abuziv prerogativele respectivei comisii de evaluare și, în consecință, trebuie considerate ca fiind nelegale.

(a se vedea punctele 71-74 și 76)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: 14 decembrie 2011, Comisia/Pachtitis, T‑361/10 P, punctul 43; 14 decembrie 2011; Comisia/Vicente Carbajosa și alții, T‑6/11 P, punctul 58

Tribunalul Funcției Publice: 24 aprilie 2013, CB/Comisia, F‑73/11, punctele 50-52