Language of document : ECLI:EU:F:2013:131

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 16ης Σεπτεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑46/12

Dagmar Höpcke

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Προκήρυξη διαγωνισμού EPSO/AST/111/10 — Μη καταχώριση στον πίνακα επιτυχόντων — Οδηγία προς σύνταξη κειμένου μεγέθους ορισμένου κατ’ ελάχιστο όριο — Μη τήρηση»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η D. Höpcke ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της 8ης Αυγούστου 2011 της επιτροπής του διαγωνισμού EPSO/AST/111/10 περί μη εγγραφής της στον πίνακα επιτυχόντων.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Η D. Höpcke φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Εξεταστική επιτροπή — Απόρριψη υποψηφιότητας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Περιεχόμενο — Τήρηση του απορρήτου των εργασιών

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 25· παράρτημα III, άρθρο 6)

2.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο των δοκιμασιών — Εξουσία εκτιμήσεως της εξεταστικής επιτροπής — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III)

3.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο των δοκιμασιών — Μέθοδοι διορθώσεως — Εξουσία εκτιμήσεως της εξεταστικής επιτροπής — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III)

1.      Η υποχρέωση αιτιολογήσεως μιας βλαπτικής αποφάσεως αποσκοπεί, αφενός, στο να παράσχει στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες ενδείξεις ώστε να γνωρίζει αν η απόφαση είναι ή δεν είναι βάσιμη και, αφετέρου, στο να καταστήσει δυνατό τον δικαστικό της έλεγχο. Όσον αφορά τις αποφάσεις εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού, αυτή η υποχρέωση αιτιολογήσεως πρέπει, πάντως, να συμβιβάζεται προς την τήρηση του απορρήτου που περιβάλλει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής βάσει του άρθρου 6 του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΥΚ.

Λαμβανομένου υπόψη του απορρήτου που πρέπει να περιβάλλει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής, η γνωστοποίηση των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος στις διάφορες δοκιμασίες συνιστά επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής. Εξάλλου, ενόψει της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει η εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού προς αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών, η εξεταστική επιτροπή δεν υποχρεούται, κατά την αιτιολόγηση της αποτυχίας υποψηφίου σε δοκιμασία, να διευκρινίζει ποιες απαντήσεις του υποψηφίου κρίθηκαν ανεπαρκείς ή να εξηγεί γιατί οι απαντήσεις αυτές κρίθηκαν ανεπαρκείς. Επίσης η εξεταστική επιτροπή δύναται θεμιτώς να διατυπώσει σχόλια επί των αποτελεσμάτων υποψηφίου ως προς τις γενικές δοκιμασίες και να παραλείψει να το πράξει ως προς τις ειδικές δοκιμασίες.

(βλ. σκέψεις 37, 38, 40 και 44)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 4 Ιουλίου 1996, C‑254/95 P, Κοινοβούλιο κατά Innamorati, σκέψεις 21 έως 31

ΓΔΕΕ: 14 Ιουλίου 1995, T‑291/94, Pimley-Smith κατά Επιτροπής, σκέψεις 63 και 64· 19 Φεβρουαρίου 2004, T‑19/03, Κωνσταντοπούλου κατά Δικαστηρίου, σκέψη 34

ΔΔΔΕΕ: 30 Απριλίου 2008, F‑16/07, Dragoman κατά Επιτροπής, σκέψη 63 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Η εξεταστική επιτροπή διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής και το λεπτομερές περιεχόμενο των προβλεπομένων δοκιμασιών στο πλαίσιο διαγωνισμού. Ο δικαστής της Ένωσης δεν δύναται να ελέγξει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες των εξετάσεων, παρά μόνον κατά το αναγκαίο μέτρο προς διασφάλιση της ίσης μεταχειρίσεως των υποψηφίων και της αντικειμενικότητας της επιλογής που έγινε μεταξύ αυτών. Ούτε εναπόκειται σ’ αυτόν να ελέγξει το συγκεκριμένο περιεχόμενο μιας δοκιμασίας, εκτός εάν τούτο εξέρχεται του πλαισίου που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού ή δεν εμπίπτει στους σκοπούς της δοκιμασίας ή του διαγωνισμού.

Οδηγία δοθείσα από την εξεταστική επιτροπή προς σύνταξη ελαχίστου αριθμού στοίχων για μια από τις δοκιμασίες του διαγωνισμού, που εφαρμόζεται ως προς όλους τους υποψηφίους και της οποίας σκοπός είναι, αφενός, να εξασφαλισθούν για τους υποψηφίους οι αυτοί όροι συντάξεως της δοκιμασίας και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή στους διορθωτές η ομοιόμορφη εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων σε παρεμφερείς εργασίες, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ των υποψηφίων.

Το συμπέρασμα αυτό δεν δύναται να αποδυναμωθεί από το επιχείρημα ότι η εξεταστική επιτροπή δεν καθορίζει γραμματοσειρά ή μέγεθος των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν, οσάκις η μορφή του κειμένου, ως προς τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των γραμμάτων, που ορίσθηκε από την εξεταστική επιτροπή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τέθηκαν στη διάθεση των υποψηφίων στον διαγωνισμό, αντιστοιχεί σε τυποποιημένο κείμενο που μορφοποιήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους υποψηφίους. Αν ένας από αυτούς τροποποιήσει την εν λόγω μορφοποίηση, η εξεταστική επιτροπή το αντιλαμβάνεται ευχερώς. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι η μορφοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ότι η εξεταστική επιτροπή δεν απαιτείται να παράσχει οδηγίες ως προς τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν και ότι δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους, υπό την απειλή κυρώσεως, να τροποποιήσουν τη μορφοποίηση αυτή.

Το συμπέρασμα αυτό δεν δύναται να αποδυναμωθεί ούτε από το επιχείρημα ότι η εξεταστική επιτροπή δεν υποδεικνύει τον αριθμό των εσοχών ή αλλαγών στοίχου που πρέπει να τηρηθεί, οσάκις, κατά το μέτρο που η εν λόγω εξέταση αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ορθογραφικών, συντακτικών και γραμματικών γνώσεων, εναπόκειται σε κάθε υποψήφιο να βεβαιωθεί ότι το κείμενό του είναι αρκούντως εκτενές και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον επιβεβλημένο ελάχιστο αριθμό στοίχων. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επιδεικνύει φροντίδα ώστε οι εσοχές και οι αλλαγές στοίχων να μην πραγματοποιούνται αυθαιρέτως, κατά τρόπο ώστε να επαυξάνουν τεχνητά τον αριθμό των συντασσομένων στοίχων, αλλά να ανταποκρίνονται σε συντακτική αναγκαιότητα και να σέβονται την νοηματική συνοχή του κειμένου. Ως εκ τούτου, οσάκις η εξεταστική επιτροπή επαληθεύει την εκ μέρους των υποψηφίων τήρηση της οδηγίας προς σύνταξη κειμένου με ελάχιστο αριθμό στοίχων, οφείλει να εκτιμά τις εσοχές και τις αλλαγές στοίχων που τέθηκαν από τους υποψηφίους υπό το φως των κριτηρίων διορθώσεως που καθόρισε πριν από τις δοκιμασίες, τα οποία καλύπτονται από το απόρρητο των διασκέψεων.

(βλ. σκέψεις 63 έως 67)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: Κωνσταντοπούλου κατά Δικαστηρίου, προπαρατεθείσα, σκέψη 48

ΔΔΔΕΕ: 28 Μαρτίου 2012, F‑19/10, Marsili κατά Επιτροπής, σκέψη 20

3.      Στο πλαίσιο διαγωνισμού, δεν εναπόκειται στον δικαστή της Ένωσης να ελέγξει τις μεθόδους διορθώσεως που επιλέχθηκαν από την εξεταστική επιτροπή στο πλαίσιο της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεώς της, παρά μόνο κατά το αναγκαίο μέτρο προς διασφάλιση της ίσης μεταχειρίσεως των υποψηφίων και της αντικειμενικότητας της επιλογής που έγινε μεταξύ αυτών.

(βλ. σκέψη 76)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: Κωνσταντοπούλου κατά Δικαστηρίου, προπαρατεθείσα, σκέψη 60· 26 Ιανουαρίου 2005, T‑267/03, Roccato κατά Επιτροπής, σκέψη 49