Language of document : ECLI:EU:F:2013:138

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 30. septembra 2013

Vec F‑38/12

BP

proti

Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA)

„Verejná služba – Zamestnanci Agentúry Európskej únie pre základné práva – Zmluvný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú na neurčitú dobu – Zmena miesta pridelenia na iné oddelenie do ukončenia zmluvy – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou BP navrhuje, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutia riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „FRA“ alebo „agentúra“) z 27. februára 2012 neobnoviť jej zmluvu zmluvného zamestnanca na neurčitú dobu a o jej preložení na iné oddelenie na posledných šesť mesiacov platnosti jej zmluvy, ako aj zaviazať FRA na náhradu jej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. BP znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli Agentúre Európskej únie pre základné práva.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Zmluvní zamestnanci – Dôvody – Dôvod založený na zneužití právomoci na podporu žaloby smerujúcej proti rozhodnutiu neobnoviť zmluvu, ktoré nasledovalo po oznámení informácie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 22a)

2.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie neobnoviť zmluvu na dobu určitú – Právo dotknutej osoby byť vypočutý

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1; rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva 2009/13)

3.      Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25)

4.      Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Voľná úvaha administratívy – Hranice – Záujem služby – Rešpektovanie rovnocennosti pracovných miest

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1)

5.      Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Zmena miesta pridelenia úradníka v záujme služby z dôvodu ťažkostí v interných vzťahoch – Nerešpektovanie záujmu služby – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1)

6.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Jasné a presné zhrnutie uvádzaných dôvodov – Dôvod uvedený v rámci návrhu – Zohľadnenie v rámci iného návrhu – Neprípustnosť

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1)

1.      Článok 22a ods. 3 služobného poriadku stanovuje, že úradník, ktorý na základe odseku 1 uvedeného článku oznámi informáciu týkajúcu sa skutočností, ktoré vedú k predpokladu existencie možnej nezákonnej činnosti alebo správania, ktoré môže predstavovať vážne porušenie služobných povinností úradníkov Európskej únie, nesmie byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu zo strany inštitúcie, ak konal odôvodnene a čestne. Okolnosť, že rozhodnutie, ktoré je nepriaznivé pre úradníka, bolo z časového hľadiska prijaté po tom, ako tento úradník v zmysle článku 22a služobného poriadku oznámil informáciu, musí viesť súd Únie, na ktorý je podaná žaloba proti predmetnému rozhodnutiu, na podporu ktorej je uvádzaný žalobný dôvod založený na zneužití právomoci, k tomu, že tento dôvod preskúma osobitne obozretne. Tieto ustanovenia však neposkytujú úradníkovi, ktorý podľa článku 22a ods. 1 služobného poriadku oznámil informácie o skutočnostiach, ktoré vedú k predpokladu existencie možnej nezákonnej činnosti, ochranu proti každému rozhodnutiu, ktoré mu môže spôsobiť ujmu, ale iba proti rozhodnutiam, ktoré sú prijaté z dôvodu tohto oznámenia.

(pozri body 87 – 89)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 24. februára 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, bod 138

2.      Pokiaľ možno pracovnú zmluvu zamestnanca obnoviť, rozhodnutie neobnoviť zmluvu dočasného zamestnanca alebo zmluvu zmluvného zamestnanca predstavuje rozhodnutie, ktoré spôsobuje dotknutej osobe ujmu.

Rozhodnutie Agentúry Európskej únie pre základné práva 2009/13 o postupe pri obnovovaní zmlúv zmluvných zamestnancov stanovuje vypočutie dotknutej osoby dvakrát: najskôr počas rozhovoru s vedúcim oddelenia a následne prostredníctvom motivačného listu zaslaného riaditeľovi uvedenej agentúry sedem mesiacov pred skončením jej zmluvy. V motivačnom liste sa dotknutá osoba môže vyjadriť a uviesť všetky dôvody svedčiace v prospech pozitívneho rozhodnutia voči nej.

Stanovisko vedúceho oddelenia, ktorého kópiu dotknutá osoba dostane a ku ktorému dotknutá osoba môže vyjadriť svoj postoj, predstavuje prípravný akt k rozhodnutiu neobnoviť zmluvu. Keďže nejde o akt spôsobujúci ujmu dotknutej osobe v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku a článku 91 ods. 1 služobného poriadku, nemôže sa platne domáhať práva na pripomienky k jeho obsahu.

(pozri body 103 a 106 – 108)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 14. septembra 2011, Marcuccio/Komisia, T‑236/02, bod 133, ktorý je predmetom odvolania na Súdnom dvore, vec C‑617/11 P

3.      Povinnosť odôvodnenia uvedená v článku 25 druhom odseku služobného poriadku, ktorá je len zopakovaním všeobecnej povinnosti zakotvenej v článku 296 ZFEÚ, má na jednej strane za cieľ poskytnúť dotknutej osobe dostatočné usmernenie, aby posúdila dôvodnosť aktu, ktorý jej spôsobuje ujmu, a príležitosť podať žalobu na Súd pre verejnú službu, a na druhej strane umožniť tomuto súdu vykonať kontrolu zákonnosti aktu. Rozsah povinnosti odôvodnenia treba v každom prípade posudzovať nielen vzhľadom na napadnuté rozhodnutie, ale aj vzhľadom na konkrétne okolnosti súvisiace s uvedeným rozhodnutím.

Rozhodnutie je dostatočne odôvodnené vtedy, ak je vydané v súvislostiach, ktoré sú dotknutej osobe známe a ktoré jej umožnia porozumieť dosahu opatrenia, ktoré sa voči nej prijalo. O taký prípad ide vtedy, keď tomuto rozhodnutiu predchádzali rozhovory s nadriadeným o danej situácii. Okrem toho platí, že rozhodnutie, ktoré odkazuje na dokument, ktorý už má dotknutá osoba k dispozícii a ktorý obsahuje skutočnosti, o ktoré inštitúcia svoje rozhodnutie oprela, je dostatočne odôvodnené.

(pozri body 124 a 125)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. mája 2006, Kallianos/Komisia, T‑93/04, body 100 a 101

Súd pre verejnú službu: 2. júla 2009, Giannini/Komisia, F‑49/08, bod 117; 30. novembra 2010, Taillard/Parlament, F‑97/09, bod 33

4.      Inštitúcie disponujú rozsiahlou diskrečnou právomocou pri organizácii svojich služieb v závislosti od úloh, ktoré sú im zverené, ako aj pri prideľovaní ich zamestnancov, pod podmienkou, že toto prideľovanie sa uskutočňuje v záujme služby a pri rešpektovaní rovnocennosti pracovných miest.

Zmena miesta pridelenia úradníka nie je podmienená jeho súhlasom. Takáto podmienka by mala za následok obmedzenie slobody inštitúcií pri organizácii ich služieb a pri prispôsobovaní tejto organizácie vyvíjajúcim sa potrebám.

(pozri body 132 a 133)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 22. januára 1998, Costacurta/Komisia, T‑98/96, body 36 a 40 a tam citovaná judikatúra

5.      Pojem záujem služby sa vzťahuje na riadne fungovanie inštitúcie vo všeobecnosti a najmä na osobitné požiadavky pracovného miesta, ktoré sa má obsadiť. Zmenu miesta pridelenia úradníka na účely skončenia neudržateľnej administratívnej situácie treba považovať za uskutočnenú v záujme služby. Ťažkosti v interných vzťahoch, pokiaľ spôsobujú napätie ohrozujúce riadne fungovanie služby, odôvodňujú – konkrétne v záujme služby – preloženie úradníka, a to bez toho, aby bolo potrebné určiť osobu zodpovednú za predmetné udalosti alebo stupeň hodnovernosti vzájomných výčitiek.

(pozri body 140 – 142)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. apríla 1996, Kyrpitsis/HSV, T‑13/95, bod 51; Costacurta/Komisia, už citovaný, bod 39 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 5. decembra 2012, Z/Súdny dvor, F‑88/09 a F‑48/10, bod 123, ktorý je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑88/13 P

6.      Dôvod vznesený v rámci nevhodného návrhu je neprípustný, keďže jednak súdu Únie neprislúcha podľa svojho chápania preskupovať tvrdenia, výhrady a dôvody žaloby pod jeden alebo druhý žalobný návrh a jednak spôsob uvedenia tohto dôvodu môže poškodiť právo na obranu žalovaného.

(pozri body 148 a 149)