Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)


19 септември 2013 година


Дело F‑31/13


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска по-конкретно Съдът на публичната служба да отмени решението на Европейската комисия, с което е отхвърлено искането му от 1 март 2012 г., допълнено на 12 март 2012 г., както и решението за отхвърляне на неговата административна жалба от 12 юли 2012 г., и да му присъди обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял вследствие на решението на Комисията от март 2002 г. да го премести от Делегацията на Комисията в Луанда (Aнгола) в седалището на Комисията в Брюксел (Бeлгия). Подаването по пощата на оригинала на жалбата е предшествано от изпращането по факс на 27 март 2013 г. на документ, представен като копие от оригинала на жалбата

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.


Резюме


Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, различен от подписа на оригинала на жалбата, подадена по пощата — Последица — Невземане предвид на датата на получаване на факса, за да се прецени спазването на срока за обжалване

(член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба; член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

В производствата относно публичната служба на Съюза, за редовното подаване на материали по делото разпоредбите на член 34 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, и в частност неговите параграф 1 и параграф 6, който позволява подаването на жалбата по факс, налагат на представителя на страната да подпише саморъчно оригинала на акта, преди да го изпрати по факс, и да депозира същия оригинал в секретариата на Съда на публичната служба не по-късно от 10 дни след това.

При тези условия, ако се окаже с обратна дата, че оригиналът на акта, който е материално депозиран в секретариата в рамките на 10 дни след изпращането по факс, не носи същия подпис като този на изпратения по факс документ, следва да се констатира, че в секретариата на Съда на публичната служба са пристигнали два различни процесуални акта, дори подписът да е положен от същото лице. Всъщност, доколкото Съдът на публичната служба не е длъжен да проверява дали двата текста са дословно идентични, очевидно е, че когато подписът, положен върху единия от двата акта, не е идентичен на подписа, положен върху другия, изпратеният по факс документ не е копие на оригинала на акта, който е бил депозиран по пощата.

Впрочем, ако изпращането на текста по факс не отговаря на условията за правна сигурност, наложени от член 34 от Процедурния правилник, датата на депозиране на документа, изпратен по факс, не може да се вземе предвид с оглед на спазването на срока за обжалване.

(вж. точки 19, 20 и 22)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 13 ноември 2001 г., F/Сметна палата, T‑138/01 R, точки 8 и 9