Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

19. září 2013

Věc F‑31/13

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby prodloužené o desetidenní lhůtu z důvodu vzdálenosti – Žaloba podaná dopisem ve lhůtě deseti následujících dnů – Rozdíl mezi oběma žalobami – Opožděné podání žaloby“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio zejména domáhá, aby Soud zrušil rozhodnutí Evropské komise, jímž byla zamítnuta jeho žádost ze dne 1. března 2012, doplněná dne 12. března 2012, jakož i rozhodnutí, jímž byla zamítnuta jeho stížnost ze dne 12. července 2012, a aby mu byla přiznána náhrada škody, která mu byla údajně způsobena rozhodnutím Komise z března 2002, jímž byl přeložen z delegace Komise v Luandě (Angola) do sídla Komise v Bruselu (Belgie). Podání originálu žaloby poštou předcházelo doručení dokumentu, označeného jako kopie originálu žaloby, dne 27. března 2013 prostřednictvím faxu.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Žaloba podaná ve stanovené lhůtě prostřednictvím faxu – Vlastnoruční podpis advokáta odlišný od podpisu na originálu žaloby zaslané poštou – Důsledek – Nezohlednění data doručení faxu pro posouzení, zda byla dodržena lhůta pro podání žaloby

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1 a 6; služební řád, článek 91 odst. 3)

Ustanovení článku 34 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, a zejména jeho odstavce 1 a odstavce 6, který umožňuje podání žaloby faxem, vyžadují pro řádné doručení jakéhokoliv podání v rámci sporů týkajících se unijní veřejné služby, aby zástupce účastníka řízení vlastnoručně podepsal originál tohoto podání před jeho odesláním faxem a týž originál doručil kanceláři Soudu do deseti dnů od obdržení faxu.

Pokud se za těchto podmínek zpětně jeví, že originál podání, který je do kanceláře Soudu fyzicky doručen do deseti dnů od obdržení faxu, není opatřen stejným podpisem, jako dokument doručený faxem, je třeba konstatovat, že byla Soudu doručena dvě různá podání, třebaže byla podepsána touž osobou. Poněvadž Soudu nepřísluší ověřovat, zda se oba texty shodují slovo od slova, je totiž jasné, že pokud podpis na jednom z obou těchto dokumentů není totožný s podpisem na druhém z nich, není dokument doručený faxem kopií originálu podání doručeného poštou.

Jestliže text zaslaný faxem nesplňuje požadavky právní jistoty stanovené článkem 34 jednacího řádu, nemůže být datum podání dokumentu zaslaného telefaxem zohledněno pro účely dodržení lhůty pro podání žaloby.

(viz body 19, 20 a 22)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 13. listopadu 2001, F v. Účetní dvůr, T‑138/01 R, body 8 a 9