Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

19 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑31/13

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiona kanteen nostamisen määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä – Seuraavan kymmenen päivän aikana postitse jätetty kannekirjelmä – Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan – Liian myöhään nostettu kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Euroopan komission päätöksen, jolla hylättiin hänen 1.3.2012 esittämänsä ja 12.3.2012 täydentämänsä vaatimus, ja päätöksen, jolla hylättiin hänen 12.7.2012 tekemänsä valitus, sekä myöntää hänelle korvauksen vahingoista, jotka väitetysti aiheutuivat hänelle komission maaliskuussa 2002 tekemästä päätöksestä, jolla hänet siirrettiin komission Luandan (Angola) edustustosta komission toimipaikkaan Brysseliin (Belgia). Ennen alkuperäisen kannekirjelmän postitse jättämistä lähetettiin 27.3.2013 telekopiona asiakirja, jonka ilmoitettiin olevan jäljennös kannekirjelmän alkuperäiskappaleesta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiona kanteen nostamisen määräajassa – Asianajajan käsin tekemä allekirjoitus, joka on erilainen kuin postitse toimitetussa kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivää ei pidetä ratkaisevana kanteen nostamisen määräajan noudattamisen arvioinnin kannalta

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan säännöksissä ja muun muassa sen 1 ja 6 kohdassa, jossa sallitaan kannekirjelmän jättäminen telekopiona, edellytetään unionin henkilöstöasioissa kaikkien oikeudenkäyntiasiakirjojen määräysten mukaista toimittamista varten, että asianosaisen edustaja allekirjoittaa käsin asiakirjan alkuperäiskappaleen ennen sen toimittamista telekopiona ja jättää tämän saman alkuperäiskappaleen virkamiestuomioistuimen kirjaamoon viimeistään seuraavan kymmenen päivän kuluessa.

Näissä olosuhteissa jos jälkikäteen käy ilmi, että asiakirjan alkuperäiskappaleessa, joka on konkreettisesti toimitettu kirjaamoon telekopion toimitusta seuranneiden kymmenen päivän kuluessa, ei ole samaa allekirjoitusta kuin telekopiona lähetetyssä asiakirjassa, on todettava, että virkamiestuomioistuimen kirjaamoon on saapunut kaksi erillistä oikeudenkäyntiasiakirjaa, vaikka allekirjoitus on saman henkilön tekemä. Koska virkamiestuomioistuimen tehtävänä ei ole varmistaa, vastaavatko nämä kaksi tekstiä sanatarkasti toisiaan, on ilmeistä, että kun näistä kahdesta asiakirjasta toisessa oleva allekirjoitus ei ole sama kuin toisessa asiakirjassa oleva allekirjoitus, telekopioitu asiakirja ei ole jäljennös postitse jätetystä asiakirjan alkuperäiskappaleesta.

Lisäksi on niin, että jos telekopiona lähetetyn tekstin toimittaminen ei täytä työjärjestyksen 34 artiklassa asetettuja oikeusvarmuuden vaatimuksia, telekopiona toimitetun asiakirjan toimittamispäivää ei voida ottaa huomioon kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa.

(ks. 19, 20 ja 22 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑138/01 R, F v. tilintarkastustuomioistuin, 13.11.2001, 8 ja 9 kohta