Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 19. septembra 2013

Zadeva F‑31/13

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe, podaljšanem zaradi oddaljenosti za deset dni – Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh – Neobstoj istovetnosti med tožbama – Prepozna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio predlaga zlasti, da Sodišče za uslužbence razglasi za nični odločbo Evropske komisije, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva z dne 1. marca 2012, dopolnjena 12. marca 2012, in odločbo, s katero je bil zavrnjena njegova pritožba z dne 12. julija 2012, ter mu dodeli odškodnino za škodo, ki naj bi mu jo povzročila odločba Komisije z marca 2002, s katero je bil prerazporejen iz delegacije Komisije v Luandi (Angola) na sedež Komisije v Bruselj (Belgija). Preden je po pošti prispel izvirnik tožbe, je bil 27. marca 2013 po telefaksu vložen dokument, ki je bil predstavljen kot kopija izvirnika tožbe, vložene po pošti.

Odločitev:      Tožba se kot očitno nedopustna zavrže. L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske Komisije.

Povzetek

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Tožba, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti – Posledica – Neupoštevanje datuma prejema telefaksa pri presoji upoštevanja roka za vložitev tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (6); (Kadrovski predpisi, člen 91(3))

V sporu v zvezi z javnimi uslužbenci Unije zaradi pravilne predložitve vseh procesnih aktov določbe člena 34 Poslovnika Sodišča za uslužbence - zlasti odstavka 1 in 6, ki omogočata vložitev tožbe po telefaksu – zastopniku stranke nalagajo, naj lastnoročno podpiše izvirnik akta, preden ga pošlje po telefaksu in predloži ta isti izvirnik sodnemu tajništvu Sodišča za uslužbence najkasneje v naslednjih desetih dneh.

Če se v teh okoliščinah kasneje izkaže, da izvirnik akta, ki je bil fizično predložen v sodnem tajništvu v desetih dneh potem, ko je bila njegova kopija poslana po telefaksu, ne vsebuje enakega podpisa, kot je ta, ki je bil na dokumentu, poslanem po telefaksu, je treba ugotoviti, da sta na sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispela dva različna procesna akta, čeprav ju je podpisala ista oseba. Sodišču za uslužbence namreč ni treba besedo za besedo preverjati, ali sta obe besedili enaki, zato je očitno, da če podpis na enem dokumentu ni enak podpisu na drugem dokumentu, dokument, ki je bil poslan po telefaksu, ni kopija izvirnika akta, ki je bil poslan po pošti.

Poleg tega, če pošiljanje besedila po telefaksu ni zadostilo pogojem pravne varnosti, ki so določeni v členu 34 Poslovnika Sodišča za uslužbence, datuma, ko je bil dokument poslan po telefaksu, ni mogoče upoštevati za namene spoštovanja roka za vložitev tožbe.

(Glej točke 19, 20 in 22.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 13. november 2001, F proti Računskemu sodišču, T‑138/01 R, točki 8 in 9.