Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

20. september 2013

Sag F-99/11

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – løn – betaling af løntilgodehavender – retlig interesse – afvisning«

Angående:      Søgsmål i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratomtraktaten i medfør af dennes artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning af 20. august 2010 om udbetaling af hans løntilgodehavender for perioden fra den 1. juni 2005 til den 31. juli 2010.

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – tjenestemandssager – retlig interesse – nødvendigheden af en eksisterende og faktisk interesse – vurdering på tidspunktet for sagens anlæg – søgsmål, der kan tilføre sagsøgeren en fordel

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

For at en tjenestemand eller en forhenværende tjenestemand inden for rammerne af et søgsmål, der er anlagt i henhold til vedtægtens artikel 90 og 91, kan nedlægge påstand om annullation af en akt, der indeholder et klagepunkt imod ham i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i vedtægtens artikel 90, stk. 2, skal den pågældende på tidspunktet for sagens anlæggelse have en eksisterende, faktisk og tilstrækkelig klar interesse i at opnå annullation af den pågældende akt, idet den pågældende, for at en sådan interesse kan anses at foreligge, skal kunne opnå en fordel ved søgsmålet.

(jf. præmis 22)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 29. november 2006, forenede sager T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 og T-139/05, Agne-Dapper m.fl. mod Kommissionen m.fl., præmis 35 og den deri nævnte retspraksis