Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

20. september 2013

Kohtuasi F‑99/11

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töötasu – Saamata jäänud töötasu maksmine – Põhjendatud huvi – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt tühistada Euroopa Komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata tema 20. augusti 2010. aasta taotlus ajavahemiku 1. juuni 2005–31. juuli 2010 eest maksmata jäänud töötasu saamiseks.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Tekkinud ja olemasoleva huvi tingimus – Hindamine hagi kohtusse saabumisel – Hagi, mis võib hagejale kasu tuua

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Selleks et ametniku või endise ametniku personalieeskirjade artikli 90 ja 91 alusel esitatud hagi, milles nõutakse isikut kahjustava meetme tühistamist personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses, oleks vastuvõetav, peab hagi esitamise ajal sel ametnikul või endisel ametnikul olema tekkinud ja olemasolev ning piisavalt selge huvi kõnealuse meetme tühistamise suhtes, mistõttu selline huvi eeldab, et hagi tulemusel võib ta saada mingit kasu.

(vt punkt 22)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 29. november 2006, liidetud kohtuasjad T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ja T‑139/05: Agne‑Dapper jt vs. komisjon jt (punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika).