Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 20 września 2013 r.

Sprawa F‑99/11

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Wynagrodzenie – Zapłata zaległego wynagrodzenia – Interes prawny – Skarga oczywiście niedopuszczalna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r. o wypłatę zaległego wynagrodzenia należnego za okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 lipca 2010 r.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Urzędnicy – Skargi urzędników – Interes prawny – Konieczność posiadania istniejącego i aktualnego interesu prawnego – Ocena w chwili wniesienia skargi – Skarga mogąca przynieść korzyść skarżącemu

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Aby urzędnik lub były urzędnik mógł dochodzić w ramach skargi na mocy art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego stwierdzenia nieważności aktu dla niego niekorzystnego w rozumieniu art. 90 ust. 2 tego regulaminu, musi on wykazać w chwili wniesienia skargi istniejący, aktualny i wystarczająco istotny interes prawny w uzyskaniu stwierdzenia nieważności tego aktu, a interes taki wymaga, aby w wyniku uwzględnienia żądań skargi osoba ta mogła osiągnąć jakąś korzyść.

(zob. pkt 22)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 i T‑139/05 Agne-Dapper i in. przeciwko Komisji, 29 listopada 2006 r., pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo