Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 20. septembra 2013

Vec F‑99/11

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Vyplatenie nedoplatkov odmeny – Záujem na konaní – Zjavne neprípustná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí jeho žiadosti z 20. augusta 2010 o vyplatenie nedoplatkov odmeny dlžných za obdobie od 1. júna 2005 do 31. júla 2010

Rozhodnutie:      Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

Úradníci – Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Posúdenie v čase podania žaloby – Žaloba, ktorá môže priniesť žalobcovi prospech

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Aby bolo prípustné, aby úradník alebo bývalý úradník mohol v rámci žaloby podanej podľa článkov 90 a 91 služobného poriadku navrhnúť zrušenie aktu, ktorý mu spôsobuje ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 musí mať uvedená osoba v čase podania žaloby dostatočne kvalifikovaný záujem, ktorý už vznikol a trvá, na zrušení tohto aktu, pričom takýto záujem predpokladá, že výsledok konania o návrhu jej môže byť na prospech.

(pozri bod 22)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 29. novembra 2006, Agne‑Dapper a i./Komisia a i., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 a T‑139/05, bod 35 a tam citovaná judikatúra