Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS FØRSTE AFDELING

28. februar 2013

Sag F-47/12

M

mod

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

»Mindelig bilæggelse af tvisten – procesreglementets artikel 69, stk. 1 – parternes aftale på Rettens initiativ – slettelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratomtraktaten i medfør af denne traktats artikel 106a, hvorved M har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen af 15. september 2011 hvorved Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) gav sagsøgeren afslag på en invaliditetsydelse.

Udfald: Sag F-47/12, M mod EMEA slettes af Rettens register efter aftale indgået mellem M og Det Europæiske Lægemiddelagentur. M og Det Europæiske Lægemiddelagentur bærer efter aftale deres egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69, stk. 3)