Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 28 lutego 2013 r.

Sprawa F‑47/12

M

przeciwko

Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Ugodowe rozstrzygnięcie sporu – Artykuł 69 § 1 regulaminu postępowania – Ugoda między stronami zawarta z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M żąda stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 15 września 2011 r., na mocy której Europejska Agencja Leków (EMA) odmówiła przyznania mu renty inwalidzkiej.

Orzeczenie: Sprawa F‑47/12 M przeciwko EMA zostaje wykreślona z rejestru Sądu w następstwie zawarcia ugody przez M i Europejską Agencję Leków. M i Europejska Agencja Leków pokrywają koszty zgodnie z zawartą między nimi ugodą.

Streszczenie

Skargi wnoszone przez urzędników – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69 § 3)