Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

BESLUT AV ORDFÖRANDEN FÖR FÖRSTA AVDELNINGEN VID EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

den 28 februari 2013

Mål F-47/12

M

mot

Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

”Förlikning – Artikel 69.1 i rättegångsreglerna – Parterna har träffat en överenskommelse efter personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, i vilken M yrkar ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens (Emea) beslut av den 15 september 2011 att inte bevilja honom invaliditetsersättning.

Avgörande: Mål F-47/12, M mot Emea, avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen med anledning av den överenskommelse som träffats mellan M och Europeiska läkemedelsmyndigheten. M och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska bära rättegångskostnaderna i enlighet med vad som avtalats.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69.3)