Language of document : ECLI:EU:F:2013:32

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (harmadik tanács)

2013. március 11.

F‑17/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, kézzel írt aláírása – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében a 2002. november 25‑i kérelmére vonatkozó eljárás időtartama miatt állítása szerint őt ért kár megtérítését kéri. A keresetlevél eredeti példányának postai úton történő benyújtását megelőzően, 2012. február 8‑án a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon elküldték a postai úton benyújtott keresetlevél eredeti példányának másolataként megjelölt iratot, amely a Hivatalhoz még aznap megérkezett.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. Luigi Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Az ügyvéd kézzel írt aláírása – Szigorúan alkalmazandó lényeges szabály – Hiány – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 19. cikk, harmadik bekezdés és 21. cikk, első bekezdés és I. melléklet, 7. cikk, (1) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. §)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – – A keresetindítási határidőn belül, telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ügyvéd kézzel írt aláírása, amely eltér a keresetlevél postai úton elküldött példányán szereplő aláírástól – Következmény – A fax beérkezési napja figyelmen kívül hagyása a keresetindítási határidő tiszteletben tartásának értékelése során

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk; Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

1.      A Bíróság alapokmánya 19. cikkének harmadik bekezdéséből és a 21. cikkének első bekezdéséből következik, hogy minden felet az erre jogosultsággal rendelkező személynek kell képviselnie, következésképpen az uniós bíróságokhoz csak az ilyen személy által aláírt keresetlevéllel lehet érvényesen fordulni. A Bíróság ugyanezen alapokmánya I. melléklete 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ezeket a rendelkezéseket a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban is alkalmazni kell. Márpedig e kötelezettség tekintetében sem a Bíróság alapokmánya, sem pedig a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem ír elő eltérést vagy kivételt.

Ugyanis a felperes képviselőjének aláírása a jogbiztonság érdekében biztosítja a keresetlevél hitelességét, és kizárja annak kockázatát, hogy a keresetlevél nem az elkészítésére feljogosított ügyvédtől vagy jogtanácsostól származik. Ez utóbbi tehát, mint az igazságszolgáltatás segítője azzal tölti be a Bíróság alapokmányában és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatában számára biztosított lényeges szerepet, ha a feladata gyakorlásával lehetővé teszi a felperes számára a Közszolgálati Törvényszékhez történő hozzáférést. Ezért e követelményt lényeges eljárási szabálynak kell tekinteni, és szigorúan kell alkalmazni, oly módon, hogy annak megsértése a kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után. Ezért e követelményt lényeges eljárási szabálynak kell tekinteni, amelyet szigorúan kell alkalmazni, és amelynek megsértése a kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után.

(lásd a 22. és 23. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑174/96. P. sz., Lopes kontra Bíróság ügyben 1996. december 5‑én hozott végzésének 8. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

az Elsőfokú Bíróság T‑223/06. P. sz., Parlament kontra Eistrup ügyben 2007. május 23‑án hozott ítéletének 50–52. pontja.

2.      Az uniós közszolgálati jogviták keretében az eljárási iratok eredeti példányának az előírt határidőben történő benyújtása során a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikke nem teszi lehetővé az érintett fél képviselője számára, hogy két egymástól eltérő, jóllehet hiteles, kézzel írt aláírást helyezzen el az egyrészt az említett Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon továbbított dokumentumon, másrészt a postai úton elküldendő eredeti példányon, amelyet az említett Hivatalnak saját kézbe történő kézbesítéssel adnak át.

E körülmények között, amennyiben a Hivatalhoz – a Közszolgálati Törvényszékhez telefaxon eljuttatott példány továbbítását követő tíz napon belül – fizikai valójában benyújtott eredeti iraton nem ugyanaz az aláírás található, mint amely a telefaxon elküldött dokumentumon szerepel, azt kell megállapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási iratot nyújtottak be, amelyek mindegyikén kézzel írt aláírás szerepel még akkor is, ha az aláírásokat ugyanaz a személy helyezte el. Mivel a szöveg telefaxon történő továbbítása nem tesz eleget a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikkében előírt jogbiztonsági feltételeknek, a telefaxon elküldött dokumentum továbbítási dátuma a keresetindítási határidő betartásának ellenőrzése során nem vehető figyelembe.

A keresetindítási határidőt egyébiránt a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése határozza meg, amelytől a Közszolgálati Törvényszék nem térhet el. Következésképpen a keresetlevél eredeti példányát legkésőbb erre a határidőre kell elkészíteni. Ebből a szempontból a telefaxon történő elküldés nem pusztán egy továbbítási mód, hanem az lehetővé teszi annak bizonyítását is, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához a határidő lejárta után megérkezett kereset eredeti példányát már a keresetindítási határidőben elkészítették.

(lásd a 25–27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑426/10. P. sz., Bell & Ross BV kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22‑én hozott ítéletének 37–43. pontja.